Ministerstwo Środowiska

Status prawny

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji rządowej powołanym, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 1017), do obsługi Ministra Środowiska.

Statut Ministerstwa określa zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2014 r. poz. 434).

Ustawa o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1 pkt 2; art. 39).


Zakres oraz zasady i tryb działania

Szczegółowy zakres zadań Ministerstwa, czyli komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, ustala zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zmienione zarządzeniem Ministra Środowiska z 3 września 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska,  zarządzeniem Ministra Środowiska z 19 marca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Ministra Środowiska z 11 stycznia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska. Zasady funkcjonowania i tryb działania Ministerstwa określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.

Ponadto Ministerstwo Środowiska, będąc urzędem administracji rządowej, funkcjonuje w oparciu o zasady określone w:

 

Wydrukowano: 2018-10-17 12:34
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/677_ministerstwo_srodowiska.html