Praktyki, staże i wolontariaty

Organizacja praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatów w Ministerstwie Środowiska w 2016 roku
______________________________________________________

  

PRAKTYKI

http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/praktyki_-_logo_0.png

 

Ministerstwo Środowiska uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie www.oferty.praca.gov.pl.

 

Zgłoszenia na praktyki są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Uczelni.

 

Należy zgłosić na uczelni chęć udziału w wybranej praktyce, następnie uczelnia przekazuje do Ministerstwa Środowiska komplet dokumentów: skierowanie, porozumienie, program praktyki i CV kandydata.

 

Dodatkowych informacji w sprawie praktyk udziela Pani Katarzyna Jabłońska-Ulida
e-mail: katarzyna.jablonska-ulida@mos.gov.pl tel: 22 36-92-252.

 

Aktualne oferty praktyk:

 

Biuro Finansowe - praktykant ds. finansowo - księgowych

      formularz aplikacyjny na praktyki

 

 

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Ministerstwie Środowiska można uzyskać pod numerem telefonu 022/57 92 252 oraz adresem mailowym praktyki@mos.gov.pl.

 

 

Dla Uczelni:

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

 

STAŻE

Absolwenci zainteresowani odbyciem stażu zobowiązani są

 1. zarejestrować się w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zameldowania - w związku z faktem, że organizowane przez Ministerstwo Środowiska staże finansowane są ze środków będących w dyspozycji urzędów pracy, proszę koniecznie przed złożeniem formularza do MŚ dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy czy istnieje możliwość sfinansowania stażu.
 2. pobrać i wypełnić formularz aplikacyjny na staż w Ministerstwie Środowiska plik do pobrania
 3. dołączyć do formularza kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni

  Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  Zespół ds. Rozwoju Zawodowego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  Nabór trwa cały rok. Przyjęcie na staż uzależnione jest od możliwości organizacyjnych i technicznych poszczególnych departamentów i biur w danym terminie oraz od decyzji Urzędu Pracy.

  Dodatkowych informacji w sprawie staży udziela Pan Rafał Włodarczyk
  e-mail: Rafal.Wlodarczyk@mos.gov.pl tel: 22 36-92-686.


  Informacja dot. bonów stażowych

  Ministerstwo Środowiska nie organizuje staży w ramach bonów stażowych. W związku z obowiązującym konkursowym trybem zatrudniania na stanowiskach urzędniczych (zasady wynikające z ustawy o służbie cywilnej), pracodawca nie może zobowiązać się do zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu, co jest warunkiem organizacji tego typu staży.


  WOLONTARIATY

  Studenci i absolwenci zainteresowani odbyciem wolontariatu zobowiązani są wypełnić i złożyć

   Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

   Ministerstwo Środowiska
   Biuro Kadr i Szkoleń
   Zespół ds. Rozwoju Zawodowego
   ul. Wawelska 52/54
   00-922 Warszawa

   Nabór trwa cały rok. Przyjęcie na wolontariat uzależnione jest od możliwości organizacyjnych i technicznych poszczególnych departamentów i biur w danym terminie.

   Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem a MŚ, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Dodatkowych informacji w sprawie wolontariatów udziela Pani Katarzyna Jabłońska-Ulida
   e-mail: katarzyna.jablonska-ulida@mos.gov.pl tel: 22 36-92-252.

   Wydrukowano: 2018-11-20 01:15
   URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/25629_praktyki_staze_i_wolontariaty.html