Prof. Maciej Nowicki, Prezydent COP 14

Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, pełni w 2009 r. funkcję Prezydenta 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Został wybrany do jej sprawowania podczas rozpoczęcia poznańskiego szczytu COP 14, 1 grudnia 2008 roku, i pełni tę funkcję do rozpoczęcia kolejnej konferencji w Kopenhadze  (COP 15, 7 grudnia 2009 r.).

Formalnie Prezydent wspiera proces toczony pod parasolem ONZ na rzecz zmian klimatu, pozostając jednocześnie bezstronnym moderatorem tej globalnej dyskusji (Prezydent Konferencji nie reprezentuje bezpośrednio stanowiska swojego kraju). Działa na rzecz zbliżenia stanowisk Stron, czyli krajów, które podpisały Konwencję klimatyczną ONZ. W okresie pomiędzy sesjami Konferencji (pomiędzy COP’ami) zadaniem Prezydenta jest monitorowanie postępów w realizacji zadań przyjętych na najbliższy rok przez Konferencję Stron, czyli do kolejnej sesji i przewodniczenie Biuru Konferencji Stron – głównemu organowi decyzyjnemu w ramach negocjacji klimatycznych. Działania ministra Nowickiego w tym obszarze obejmowały zarówno aktywność międzynarodową jak i krajową.

W obszarze międzynarodowym, oprócz pełnienia formalnych obowiązków wynikających z funkcji Prezydenta COP 14, minister brał udział w międzynarodowych debatach i spotkaniach o charakterze formalnym i nieformalnym wynikających z pełnionej funkcji, a także  z członkostwa Polski w UE, w tym w posiedzeniach Rady UE ds. Środowiska.

Uwzględniając fakt, że jednym z sukcesów poznańskiej konferencji było uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego, a tematyka ta jest szczególnie ważna dla krajów najbiedniejszych, narażonych                    na ekstremalne wydarzenia pogodowe (ponad 100 krajów świata), na forum Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku z inicjatywy Ministra Macieja Nowickiego zorganizowane zostało nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa, natury, rozwoju i leśnictwa. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa żywnościowego oraz zagospodarowania przestrzennego i zalesiania w odniesieniu do adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie odbyło się w czasie spotkania Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSD) i stanowiło próbę pogłębienia powyższej tematyki, a jednocześnie zaangażowania po raz pierwszy szerszego grona osób decyzyjnych w powyższych obszarach tematycznych – ministrów rolnictwa – w globalny proces wypracowywania nowego porozumienia w Kopenhadze. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 40 państw z całego świata, zastępca Sekretarza Generalnego ONZ, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC, Przewodnicząca CSD. Spotkanie, jako inicjatywa własna Prezydenta COP 14, spotkało się z uznaniem SG ONZ, SW UNFCCC oraz przedstawicieli poszczególnych państw, w tym reprezentantów UE.

Z krajowego punktu widzenia, dzięki działaniom Prezydenta COP 14 nastąpiła niezbędna do prowadzenia skutecznych negocjacji w imieniu kraju konsolidacja działań poszczególnych resortów w ramach negocjacji klimatycznych.

Minister Nowicki jako Prezydent COP 14 wspierał także działania edukacyjne i promocyjne związane z Prezydencją. Konferencji Klimatyczna  w Poznaniu była doskonałym pretekstem do  zainicjowania publicznej debaty o zmianach klimatu i okazją do przekonywania, że warto także w codziennym życiu poprzez drobne zmiany żyć bardziej ekologicznie. Temu służyły kampania społeczna „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy:, której druga odsłona pojawi się w mediach już w grudniu oraz platforma edukacyjno – promocyjna „Partnerstwo dla Klimatu”, czyli porozumienie organizacji pozarządowych, ambasad, instytucji na rzecz upowszechniania proekologicznych zachowań.

COP 14 - Konferencji Klimatyczna ONZ była największym i najbardziej prestiżowym forum globalnych negocjacji politycznych w sprawie zmian klimatu w 2008 r. na świecie. Była to także pierwsza w dziejach tak duża konferencja międzynarodowa zorganizowana z dużym sukcesem w Polsce (więcej o wynikach COP 14 – link).

Prezydencja COP 14 stanowi ważny krok na drodze do dalszego rozwoju polskiej polityki klimatycznej. Polska bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność na forum międzynarodowych negocjacji, co przyczyniło się nie tylko do lepszego postrzegania Polski jako istotnego partnera na arenie międzynarodowej, ale także umożliwia Polsce udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz na forum Unii Europejskiej. Jest to również istotne doświadczenie z punktu widzenia zadań, które stoją przed polską administracją w ramach prezydencji w Unii Europejskiej.

Wydrukowano: 2018-12-14 12:04
URL: http://archiwum.mos.gov.pl/drukuj/10454_prof_maciej_nowicki_prezydent_cop_14.html