Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Zapytanie ofertowe: ekspert do kontroli realizacji pomocy technicznej POIiŚ – RPD 2014 i 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Zamawiający:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów:

Pani Maria Stanek; tel.: 22 57-92-882; fax.: 22-57-92-629, maria.stanek@mos.gov.pl;

Pani Agnieszka Kaczyńska tel. 22 57-92-307; agnieszka.kaczynska@mos.gov.pl

Lp.

 

 

 1.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Środowiska zaprasza do składania ofert na eksperta do kontroli realizacji pomocy technicznej POIiŚ – RPD 2014
i 2015

Eksperci są powoływani w celu wspomagania zespołów kontrolujących Ministerstwa Środowiska. Kontrole prowadzone będą na miejscu w Instytucjach Wdrażających w 3 miastach Polski (4 kontrole). Zakres i tryb kontroli wyznaczają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego. Ekspert będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli:

- wydatków poniesionych na wynagrodzenia osobowe,

- części pozostałych wydatków w ramach zestawienia  wydatków do kontroli,

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji dotyczących projektu.

 

 1.  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Kontrole RPD PT przeprowadzone zostaną w okresie od czerwca do września 2015 r.

 

 1.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeśli dotyczy)

Wymagany zakres wiedzy/umiejętności ekspertów:

 • wykształcenie  min. średnie (preferowane: ekonomiczne, finansowe, księgowe),
 • doświadczenie z zakresu kontroli/audytu projektów finansowanych ze środków UE (min. 10 kontroli
  w ostatnich 3 latach),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE (min. 5 kontroli w ostatnich 3 latach),
 • preferowane doświadczenie w zakresie kontroli wydatków na wynagrodzenia osobowe,
 • preferowane doświadczenie w zakresie rozliczania/  kontroli w zakresie pomocy technicznej,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (wymagane oświadczenie).

Ponadto wymagana jest znajomość poniższych dokumentów:

 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 czerwca 2011 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 maja 2013 r. w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2012 r. w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ,
 • Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ
 • System Wdrażania XIV i XV Osi Priorytetowej (Pomoc Techniczna) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze stycznia 2013 r. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ z dnia 29 kwietnia 2013 r.
 1.  

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4 miasta Polski: Warszawa, Kraków, Olsztyn

 

 1.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

Do pobrania:

Formularz ofertowy (proszę podać oferowaną cenę za 1 dzień kontroli na miejscu w Instytucji Wdrażającej wraz
z opracowaniem materiałów – opinia pokontrolna, lista sprawdzająca, bez kosztów dojazdu i noclegów, w tym wartość przeniesienia praw autorskich)

Wzór karty eksperta (proszę podać wykształcenie
i doświadczenie)

UWAGA

W przypadku konieczności uwzględnienia w cenie oferty kosztów związanych ze składkami odprowadzanymi przez Zamawiającego do wyłonienia najkorzystniejszej oferty posłuży cena brutto powiększona o te składki (tj. całkowity koszt kontroli,  koszty dojazdu i noclegu oraz pochodne pracodawcy)

 

 1.  

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów oraz ewentualnych spotkań z kandydatami. Podczas oceny ofert brane będą pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

-         oferowana cena brutto i koszty dojazdu i noclegu – 75%

-         wykształcenie – maksymalnie 5%

-         doświadczenie – maksymalnie 20%

 

 1.  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zgłoszenia wraz z ofertą cenową (wg wstępnego wykazu) należy dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie załączonej do niniejszego ogłoszenia Karty Eksperta oraz Wykazu kontroli i przekazanie jej na adres:  Ministerstwa Środowiska (Departament Funduszy Ekologicznych) ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
w terminie do 11.06.2015 r. oraz na adres elektroniczny: maria.stanek@mos.gov.pl i agnieszka.kaczynska@mos. gov.pl we wskazanym powyżej terminie.

 

 1.  

OSOBA DO KONTAKTU

Maria Stanek maria.stanek@mos.gov.pl; tel. 22 57-92-882

Agnieszka Kaczyńska; agnieszka.kaczynska@mos.gov.pl tel. 22 57-92-307

 1.  

INFORMACJA NA TEMAT ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura
i Środowisko

10.   

EMAS

Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny z rozporządzeniem EMAS,
w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MŚ.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 30 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy pzp).
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 3. Szczegółowe warunki, na jakich będzie odbywała się współpraca zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy ekspertem a Ministerstwem Środowiska. Ministerstwo Środowiska zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych
 5. Termin płatności - 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Podstawą zapłaty rachunku jest podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołów odbioru dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.


oznaczenia logotypów POIiŚ_MŚ_UE_2014-2020

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare