Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Archiwum: GMO

Organizmy Genetycznie Zmodyfikowane

 

Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.
Podstawowym aktem prawnym normującym sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych w Polsce jest ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233), która weszła w życie z dniem 26 października 2001 r. i została znowelizowana w roku 2003 (nowelizacja weszła w życie z dniem 8 sierpnia 2003 roku).

Żywy zmodyfikowany organizm (LMO) oznacza każdy żywy organizm, który ma nową kombinację materiału genetycznego, otrzymaną dzięki wykorzystaniu nowoczesnej biotechnologii. Mając na uwadze zakres a także znaczenie tej problematyki, opracowano i przyjęto w styczniu 2000 roku Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym, który dla Polski wszedł w życie w dniu 9 marca 2004 r. Celem Protokołu jest uregulowanie transgranicznego przemieszczania żywych zmodyfikowanych organizmów mogących mieć potencjalnie negatywny wpływ na ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.

Organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce jest minister właściwy do spraw środowiska. Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.

Żywność genetycznie zmodyfikowana to żywność zawierająca, składająca się lub wyprodukowana z GMO. Jest ona wprowadzana do obrotu zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Urzędem właściwym na terenie Polski do przyjmowania wniosków o wprowadzenie do obrotu żywności GM pochodzenia roślinnego jest Główny Inspektorat Sanitarny. Decyzje o wprowadzeniu tej żywności do obrotu są podejmowane przez właściwe instytucje Unii Europejskiej.
Określenie "pasza genetycznie zmodyfikowana" oznacza paszę zawierającą, składającą się lub wyprodukowaną z GMO. Organem kompetentnym w sprawach pasz genetycznie zmodyfikowanych w Polsce jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Dodatkowe informacje na temat GMO, obowiązujących krajowych i wspólnotowych aktów prawnych, wniosków i decyzji wydanych przez Ministra Środowiska znajdują się tutaj:

Przydatne linki

Informacje na temat produktów genetycznie zmodyfikowanych wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie oraz wiele istotnych informacji związanych z bezpieczeństwem biologicznym i transgranicznym przemieszczaniem LMO można znaleźć na stronach internetowych pod następującymi adresami:

 

 

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare