Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

 1. Gabinet Polityczny Ministra

  Szef Gabinetu Politycznego Ministra:
  Piotr Kaczyński

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-205
  faks: (22) 36-92-347
  e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

 2. Dane dotyczące pracowników GPM

  zakres zadań

  • zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra.

 3. Departament Ekonomiczny

  Dyrektor:
  Hanna Pawłowicz

  Zastępca Dyrektora:
  Iwona Jastrzębska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-469
  faks: (22) 36-92-455
  e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta części budżetowych 22 i 41, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 4. Departament Funduszy Ekologicznych

 5. Dyrektor:
  Aleksandra Piotrowicz-Przyłuska

 6. Zastępca Dyrektora:
  Joanna Książek-Wieder

 7. Zastępca Dyrektora:
  Piotr Bogusz

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-823
  faks: (22) 36-92-629
  e-mail: Departament.Funduszy.Ekologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, z wyłączeniem programowania i ewaluacji, promocji i informacji oraz kontroli w zakresie dotyczącym tych programów;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru nad systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce;
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i uzgadnianiem list zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 8. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

  Dyrektor:
  Rafał Miland
   
  Zastępca Dyrektora:
  Kinga Wojtczak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mariola Jakoniak


 9. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-449, 447
  faks: (22) 36-92-460
  e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w dziedzinie geologii, z wyłączeniem zadań przypisanych do zakresu działania Departamentu Nadzoru Geologicznego;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

 10. Departament Gospodarki Odpadami

  Dyrektor:
  Małgorzata Szymborska

 11. Zastępca Dyrektora:
  Joanna Darska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-262
  faks: (22) 36-92-795
  e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi, z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

 12. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

  Dyrektor:
  Maria Zachwatowicz
   
  Zastępca Dyrektora:
  Anna Żornaczuk-Łuba

 13. Zastępca Dyrektora:
  Anna Klisowska
     
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-550
  faks: (22) 36-92-290
  e-mail: Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa, ocen oddziaływania na środowisko oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra szkół leśnych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego;
  • koordynacja spraw dotyczących finansowania ochrony przyrody i leśnictwa z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim oraz parkami narodowymi.

 14. Departament Nadzoru Geologicznego

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Barbara Malinowska

 15. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-756
  faks: (22) 36-91-145
  e-mail: Departament.Nadzoru.Geologicznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie nadzorowania zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie racjonalnej gospodarki złożami kopalin, w szczególności o charakterze strategicznym, w tym na obszarze morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

 16. Departament Ochrony Powietrza

  Dyrektor:
  Małgorzata Wejtko

 17. Zastępca Dyrektora:
  Roman Głaz

 18. Zastępca Dyrektora:
  Agnieszka Sosnowska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-327
  faks: (22) 36-92-217, 463
  e-mail: Departament.Ochrony.Powietrza@mos.gov.pl

 19. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory), z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  • prowadzenie spraw z zakresu obrotu jednostkami Kioto oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji;
  • prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz nad Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

 20. Departament Ochrony Środowiska

  Dyrektor:
  Małgorzata Typko

  Zastępca Dyrektora:
  Ewa Madej-Popiel

 21. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-472
  faks: (22) 36-92-473
  e-mail: Departament.Ochrony.Srodowiska@mos.gov.pl

 22. zakres zadań

  • koordynacja i prowadzenie, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek, spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji na temat najlepszych dostępnych technik (BAT);
  • realizacja zadań Ministra w zakresie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie udostępniania informacji o środowisku, informacji publicznej i przestrzennej;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w zakresie:
   • ochrony powietrza,
   • ochrony środowiska przed odpadami,
   • ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
   • ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

 23. Departament Prawny

  Dyrektor:
  Izabela Wereśniak-Masri 

 24. Zastępca Dyrektora:
  Dominik Gajewski

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-486
  faks: (22) 36-92-288
  e-mail: Departament.Prawny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • obsługa prawna Ministra i Ministerstwa, w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • koordynowanie rządowego procesu legislacyjnego projektów założeń projektów ustaw, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości Ministra;
  • koordynowanie opiniowania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów innych dokumentów rządowych, z wyłączeniem strategii i programów, przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;
  • koordynowanie spraw związanych z transpozycją oraz naruszeniami prawa Unii Europejskiej;
  • koordynowanie spraw związanych z procedowaniem projektów umów międzynarodowych i dokumentów z nimi związanych;
  • kontrola zgodności z prawem i polityką Rządu aktów prawa miejscowego oraz uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków.

 25. Departament Strategii i Komunikacji

  Dyrektor:
  Aleksandra Malarz

 26. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-350
  faks: (22) 36-92-387
  e-mail: Departament.Strategii.i.Komunikacji@mos.gov.pl

 27. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie wyznaczania celów strategicznych w ochronie środowiska, tworzenia i wdrażania instrumentów realizacji tych celów oraz monitorowania ich efektywności;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej;
  • koordynowanie nadzoru nad organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie edukacji ekologicznej;
  • koordynowanie prac w zakresie testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji (OSR) przygotowywanych przez komórki;
  • koordynowanie opiniowania projektów strategii i programów przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;
  • programowanie i ewaluacja, promocja i informacja w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
  • koordynowanie komunikacji celów strategicznych pomiędzy Ministrem i Ministerstwem a organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra.

 28. Departament Zasobów Wodnych

  Dyrektor:
  Mateusz Balcerowicz
   
  Zastępca Dyrektora:
  Joanna Kopczyńska

 29. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-775
  faks: (22) 36-92-577
  e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl

 30. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej – gospodarka wodna, w szczególności inicjowanie kierunków polityki wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

 31. Departament Zrównoważonego Rozwoju

  Dyrektor:
  Jacek Mizak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Szymon Tumielewicz

  Zastępca Dyrektora: 
  Aneta Mach
   
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-255
  faks: (22) 36-92-263
  e-mail: Departament.Zrownowazonego.Rozwoju@mos.gov.pl

 32. zakres zadań

  • prowadzenie polityki na rzecz ochrony klimatu, w tym koordynowanie procesu negocjacji na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, prac w zakresie kształtowania średnio- i długoterminowej europejskiej polityki w tym zakresie oraz prac nad wdrażaniem Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020);
  • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, w tym w ramach ciał i struktur Narodów Zjednoczonych właściwych ds. zrównoważonego rozwoju, procesu post Rio+20 oraz zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • koordynowanie, we współpracy z właściwymi komórkami, realizacji zadań wynikających ze współpracy dwustronnej i regionalnej oraz zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym koordynowanie realizacji planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich w części dotyczącej resortu środowiska;
  • prowadzenie polityki efektywności zasobowej, programowanie i wdrażanie instrumentów wspierających ekoinnowacje oraz rozwój technologii środowiskowych.

 33.  
  Biuro Dyrektora Generalnego


  Dyrektor:
  Renata Bieńko

  Zastępca Dyrektora: 
  Nina Dobrzyńska

  Zastępca Dyrektora: 
  Andrzej Smoliński

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-523
  faks: (22) 36-92-524
  e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • obsługa techniczna, gospodarcza, informatyczna i administracyjna Ministerstwa oraz ewidencja i gospodarowanie majątkiem;
  • organizacja zamówień publicznych;
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie;
  • koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych;
  • prowadzenie archiwum zakładowego;
  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 22 i 41, w tym obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, z uwzględnieniem obsługi finansowej w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych.

 34.  
  Biuro Finansowe


  Dyrektor:
  Lilianna Soja

 35.  
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-732
  faks:(22) 36-92-801
  e-mail: Biuro.Finansowe@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 22 i 41, w tym obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, z uwzględnieniem obsługi finansowej w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych.

 36. Biuro Kadr i Szkoleń

  Dyrektor:
  Małgorzata Maludzińska-Smolińska

  Zastępca Dyrektora:
  Anna Kasprzycka 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-751
  faks:(22) 36-92-754

 37. e-mail: Biuro.Kadr.i.Szkolen@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz kierowników jednostek podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra;
  • prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;
  • prowadzenie biblioteki Ministerstwa.


 38. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego


  Dyrektor:
  Andrzej Zbylut

  Zastępca Dyrektora:
  Ewa Knedler

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-432
  faks: (22) 36-92- 499
  e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli, audytu wewnętrznego oraz skarg i wniosków;
  • zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej.

 39. Biuro Ministra

  Zastępca Dyrektora:
  Iwona Kobus-Mizak
    
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-353
  faks: (22) 36-92-753
  e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl


  zakres zadań

  • zapewnienie wsparcia Ministrowi, Sekretarzom Stanu i Podsekretarzom Stanu w zakresie ich bieżącej pracy oraz udziału w krajowym procesie decyzyjnym;
  • prowadzenie spraw w zakresie zaproszeń, wizyt i spotkań z udziałem Ministra oraz organizowanie wyjazdów krajowych Ministra;
  • koordynowanie spraw dotyczących patronatów, komitetów honorowych oraz spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych;
  • koordynacja realizacji zadań i procedur określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn.zm.)
  • koordynowanie zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra Środowiska oraz koordynowanie redagowania części serwisu internetowego Ministerstwa pełniącej funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministra.
  • realizacja polityki informacyjnej Ministerstwa;
  • współpraca z dziennikarzami, Centrum Informacyjnym Rządu, instytucjami rządowymi i innymi interesariuszami;
  • koordynowanie współpracy Ministerstwa z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
  • prowadzenie prac związanych systemem identyfikacji wizualnej Ministerstwa.

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare