Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

 1. Gabinet Polityczny Ministra

  Szef Gabinetu Politycznego Ministra:
  Piotr Kaczyński

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-205
  faks: (22) 57-92-347
  e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

 2. Dane dotyczące pracowników GPM

  zakres zadań

  • zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra.

 3. Departament Ekonomiczny

  Dyrektor:
  Hanna Pawłowicz

  Zastępca Dyrektora:
  Iwona Jastrzębska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-469
  faks: (22) 57-92-455
  e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta części budżetowych 22 i 41, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 4. Departament Funduszy Ekologicznych

  Zastępca Dyrektora:
  Joanna Książek-Wieder

  Zastępca Dyrektora:
  Aleksandra Przyłuska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-823
  faks: (22) 57-92-629

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, z wyłączeniem programowania i ewaluacji, promocji i informacji oraz kontroli w zakresie dotyczącym tych programów;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru nad systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce;
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i uzgadnianiem list zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 5. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Rafał Miland
   
  Zastępca Dyrektora:
  Kinga Wojtczak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mariola Jakoniak


 6. Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-449, 447
  faks: (22) 57-92-460
  e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w dziedzinie geologii, z wyłączeniem zadań przypisanych do zakresu działania Departamentu Nadzoru Geologicznego;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

 7. Departament Gospodarki Odpadami

  Dyrektor:
  Małgorzata Szymborska

 8. Zastępca Dyrektora:
  Joanna Darska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-262
  faks: (22) 57-92-795
  e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi, z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

 9. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

  Dyrektor:
  Nina Dobrzyńska
   
  Zastępca Dyrektora:
  Anna Żornaczuk-Łuba

 10. Zastępca Dyrektora:
  Anna Klisowska
     
  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-550
  faks: (22) 57-92-290
  e-mail: Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa, ocen oddziaływania na środowisko oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra szkół leśnych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego;
  • koordynacja spraw dotyczących finansowania ochrony przyrody i leśnictwa z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim oraz parkami narodowymi.

 1. Departament Nadzoru Geologicznego

  Dyrektor:
  -

 2. Zastępca Dyrektora:
  Barbara Malinowska
 3. Sekretariat:
  tel.: -
  faks: -
  e-mail: -

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie nadzorowania zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie racjonalnej gospodarki złożami kopalin, w szczególności o charakterze strategicznym, w tym na obszarze morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.
 1. Departament Ochrony Powietrza

  Dyrektor:
  Małgorzata Wejtko

 2. Zastępca Dyrektora:
  Roman Głaz

 3. Zastępca Dyrektora:
  Agnieszka Sosnowska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-327
  faks: (22) 57-92-217, 463
  e-mail: Departament.Ochrony.Powietrza@mos.gov.pl

 4. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory), z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  • prowadzenie spraw z zakresu obrotu jednostkami Kioto oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji;
  • prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz nad Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

 1. Departament Ochrony Środowiska

  Dyrektor:
  -

 2. Zastępca Dyrektora:
  Ewa Madej-Popiel
 3. Sekretariat:
  tel.: -
  faks: -
  e-mail: -

 4. zakres zadań

  • koordynacja i prowadzenie, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek, spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji na temat najlepszych dostępnych technik (BAT);
  • realizacja zadań Ministra w zakresie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie udostępniania informacji o środowisku, informacji publicznej i przestrzennej;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w zakresie:
   • ochrony powietrza,
   • ochrony środowiska przed odpadami,
   • ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
   • ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
 1. Departament Prawny

  Dyrektor:
  Izabela Wereśniak-Masri 

 2. Zastępca Dyrektora:
  Dominik Gajewski

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-486
  faks: (22) 57-92-288
  e-mail: Departament.Prawny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • obsługa prawna Ministra i Ministerstwa, w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • koordynowanie rządowego procesu legislacyjnego projektów założeń projektów ustaw, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości Ministra;
  • koordynowanie opiniowania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów innych dokumentów rządowych, z wyłączeniem strategii i programów, przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;
  • koordynowanie spraw związanych z transpozycją oraz naruszeniami prawa Unii Europejskiej;
  • koordynowanie spraw związanych z procedowaniem projektów umów międzynarodowych i dokumentów z nimi związanych;
  • kontrola zgodności z prawem i polityką Rządu aktów prawa miejscowego oraz uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków.

 1. Departament Strategii i Komunikacji

  Dyrektor:
  -

 2. Zastępca Dyrektora:
  Aleksandra Malarz
 3. Sekretariat:
  tel.: -
  faks: -
  e-mail: -

 4. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie wyznaczania celów strategicznych w ochronie środowiska, tworzenia i wdrażania instrumentów realizacji tych celów oraz monitorowania ich efektywności;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej;
  • koordynowanie nadzoru nad organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie edukacji ekologicznej;
  • koordynowanie prac w zakresie testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji (OSR) przygotowywanych przez komórki;
  • koordynowanie opiniowania projektów strategii i programów przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;
  • programowanie i ewaluacja, promocja i informacja w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
  • koordynowanie komunikacji celów strategicznych pomiędzy Ministrem i Ministerstwem a organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra.
 1. Departament Zasobów Wodnych

  Dyrektor:
  Iwona Gawłowska
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mateusz Balcerowicz

 2. Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-775
  faks: (22) 57-92-577
  e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl

 3. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej – gospodarka wodna, w szczególności inicjowanie kierunków polityki wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

 4. Departament Zrównoważonego Rozwoju

  Dyrektor:
  Jacek Mizak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Szymon Tumielewicz

  Zastępca Dyrektora: 
  Aneta Mach
   
  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-255
  faks: (22) 57-92-263
  e-mail: Departament.Zrownowazonego.Rozwoju@mos.gov.pl

 5. zakres zadań

  • prowadzenie polityki na rzecz ochrony klimatu, w tym koordynowanie procesu negocjacji na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, prac w zakresie kształtowania średnio- i długoterminowej europejskiej polityki w tym zakresie oraz prac nad wdrażaniem Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020);
  • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, w tym w ramach ciał i struktur Narodów Zjednoczonych właściwych ds. zrównoważonego rozwoju, procesu post Rio+20 oraz zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • koordynowanie, we współpracy z właściwymi komórkami, realizacji zadań wynikających ze współpracy dwustronnej i regionalnej oraz zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym koordynowanie realizacji planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich w części dotyczącej resortu środowiska;
  • prowadzenie polityki efektywności zasobowej, programowanie i wdrażanie instrumentów wspierających ekoinnowacje oraz rozwój technologii środowiskowych.

 6. Biuro Dyrektora Generalnego

  Dyrektor:
  Renata Bieńko

  Zastępca Dyrektora: 
  Paweł Potyra

  Zastępca Dyrektora: 
  Jerzy Karbowski 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-523
  faks: (22) 57-92-524
  e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • obsługa techniczna, gospodarcza, informatyczna i administracyjna Ministerstwa oraz ewidencja i gospodarowanie majątkiem;
  • organizacja zamówień publicznych;
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie;
  • koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych;
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

 7. Biuro Finansowe

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora: 
  Irena Anna Marczak

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-732
  faks:(22) 57-92-801
  e-mail: Biuro.Finansowe@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 22 i 41, w tym obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, z uwzględnieniem obsługi finansowej w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych.

 1. Biuro Kadr i Szkoleń

  Dyrektor:
  Małgorzata Maludzińska-Smolińska

  Zastępca Dyrektora:
  Anna Kasprzycka 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-751
  faks:(22) 57-92-754

 2. e-mail: Biuro.Kadr.i.Szkolen@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz kierowników jednostek podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra;
  • prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;
  • prowadzenie biblioteki Ministerstwa.


 3. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego


  Dyrektor:
  Andrzej Zbylut

  Zastępca Dyrektora:
  Ewa Knedler

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-432
  faks: (22) 57-92- 499
  e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli, audytu wewnętrznego oraz skarg i wniosków;
  • zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej.

 4. Biuro Ministra

  Dyrektor:
  -

  Iwona Kobus-Mizak
  Naczelnik Wydziału Obsługi Protokolarnej i Sekretarskiej
    
  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-353
  faks: (22) 57-92-753
  e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl


  zakres zadań

  • zapewnienie wsparcia Ministrowi, Sekretarzom Stanu i Podsekretarzom Stanu w zakresie ich bieżącej pracy oraz udziału w krajowym procesie decyzyjnym;
  • koordynowanie zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra Środowiska oraz koordynowanie redagowania części serwisu internetowego Ministerstwa pełniącej funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministra.

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare