Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

 1. Gabinet Polityczny Ministra

  Szef Gabinetu Politycznego Ministra:
  Piotr Kaczyński

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-205
  faks: (22) 57-92-347
  e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

 2. Dane dotyczące pracowników GPM

  zakres zadań

  • zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra;
  • współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, organami administracji publicznej i władzy państwowej;
  • współpraca z gabinetami politycznymi innych ministrów;
  • opiniowanie zasadności proponowanych wizyt i spotkań Ministra.

 3. Departament Ekonomiczny

  Dyrektor:
  Hanna Pawłowicz

  Zastępca Dyrektora:
  Iwona Jastrzębska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-469
  faks: (22) 57-92-455
  e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w tym projektu planu dysponenta części budżetu państwa;
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia podległych Ministrowi oraz sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych dysponenta części budżetu państwa, w zakresie budżetu środków krajowych i budżetu środków europejskich, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
  • przygotowywanie wniosków oraz decyzji Ministra dotyczących zmian w budżecie państwa oraz budżecie środków europejskich;
  • udział w planowaniu i rozliczaniu pomocy technicznej przewidzianej dla Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
  • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania priorytetów, dla których Minister jest Instytucją Pośredniczącą;
  • limitowanie, nadzorowanie i prowadzenie ewidencji wykorzystania środków europejskich przez Instytucje Wdrażające na podstawie zrealizowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego zleceń płatności;
  • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie finansowania i rozliczania Instytucji Wdrażających;
  • zapewnienie przepływu środków finansowych z budżetu państwa do jednostek podległych, do wysokości limitu określonego w ich planach finansowych, oraz środków dotacji celowych przekazywanych dla innych jednostek organizacyjnych, na podstawie zawartych umów;
  • realizacja spraw związanych z nadzorem statutowym nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 4. Departament Funduszy Europejskich

  Dyrektor:
  Aleksandra Malarz

  Zastępca Dyrektora:
  Joanna Książek-Wieder

  Zastępca Dyrektora:
  Aleksandra Przyłuska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-823
  faks: (22) 57-92-629
  e-mail: Departament.Funduszy.Europejskich@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla perspektywy finansowej 2004-2006 (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Strategia wykorzystania Funduszu Spójności);
  • organizacja i koordynacja działań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla perspektywy finansowej 2007-2013 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko);
  • organizacja i koordynacja procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 w obszarze środowiska, w tym koordynacja współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • organizacja i koordynacja działań Ministra w zakresie programowania i wdrażania instrumentu LIFE/LIFE+, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych mechanizmów finansowych;
  • współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i reprezentowanie Ministra w pracach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad wykonywaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych funkcji Instytucji Wdrażających w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 5. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Rafał Miland
   
  Zastępca Dyrektora:
  Kinga Wojtczak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mariola Jakoniak


 6. Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-449, 447
  faks: (22) 57-92-460
  e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • projektowanie priorytetowych kierunków działań Ministra i państwowej służby geologicznej w poszczególnych dziedzinach geologii oraz głównych kierunków polityki koncesyjnej;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji i ustanawianiem użytkowania górniczego oraz spraw związanych z opłatami za działalność regulowaną ustawą – Prawo geologiczne i górnicze;
  • prowadzenie spraw związanych z rozporządzaniem informacją geologiczną;
  • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sprzedaży nieruchomości położonych w granicach terenów górniczych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących geologii i górnictwa;
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujących się w zakresie właściwości Departamentu;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, w tym nad realizacją zadań państwowej służby geologicznej.

 7. Departament Gospodarki Odpadami

  Dyrektor:
  Małgorzata Szymborska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-262
  faks: (22) 57-92-795
  e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • analiza stanu gospodarki odpadami w kraju, w tym w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami;
  • planowanie gospodarki odpadami w kraju, w tym w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z planów szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz przepisów prawa;
  • projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych wdrażających zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami, w tym hierarchii postępowania z odpadami, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także zasady „zanieczyszczający płaci”, w szczególności dotyczących:
   • odpadów poużytkowych,
   • odpadów technologicznych,
   • technologii zagospodarowania odpadów,
   • planowania gospodarki odpadami;
  • realizacja zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony gleb w szczególności rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową i zapobiegania degradacji gleb.
 8. Departament Informacji o Środowisku

  Dyrektor:
  Karolina Kulicka 

 9. Zastępca Dyrektora:
  Ewa Madej-Popiel

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-472
  faks: (22) 57-92-473
  e-mail: Departament.Informacji.o.Srodowisku@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja ogólnopolskich medialnych kampanii społecznych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski i promocję przyjaznych środowisku postaw i zachowań w społeczeństwie;
  • upowszechnianie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w nauczaniu szkolnym i pozaszkolnym;
  • koordynowanie zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie;
  • koordynowanie spraw związanych z zawodami regulowanymi, dla których Minister jest organem właściwym;
  • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej środowiska i jego ochrony, w szczególności spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w tych sprawach;
  • koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz wydawaniem dziennika urzędowego;
  • prowadzenie biblioteki Ministerstwa.

 10. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

  Dyrektor:
  Nina Dobrzyńska
   
  Zastępca Dyrektora:
  Anna Żornaczuk-Łuba

 11. Zastępca Dyrektora:
  Anna Klisowska
     
  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-550
  faks: (22) 57-92-290
  e-mail: Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych w zakresie zrównoważonego leśnictwa, ochrony przyrody, łowiectwa, szkół leśnych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
  • koordynowanie kontroli i monitorowania działalności regulowanej ustawą o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz koordynowanie gromadzenia i wymiany informacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
  • podejmowanie działań w kierunku ochrony i wykorzystania zasobów leśnych oraz zachowania różnorodności biologicznej;
  • podejmowanie działań w zakresie właściwego gospodarowania populacjami zwierząt łownych;
  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra szkół leśnych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zakresu działania Departamentu;
  • koordynowanie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim oraz parkami narodowymi;
  • obsługa Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komisji do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

 12. Departament Ochrony Powietrza

  Dyrektor:
  Małgorzata Wejtko

 13. Zastępca Dyrektora:
  Roman Głaz

 14. Zastępca Dyrektora:
  Agnieszka Sosnowska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-327
  faks: (22) 57-92-217, 463
  e-mail: Departament.Ochrony.Powietrza@mos.gov.pl

 15. zakres zadań

  • projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony powietrza;
  • realizacja zadań w zakresie ochrony atmosfery, w szczególności:
   • ustalanie standardów jakości powietrza i standardów emisyjnych substancji zanieczyszczających do powietrza,
   • nadzór nad przygotowaniem i realizacją programów ochrony powietrza,
   • inicjowanie i współdziałanie w opracowywaniu wskaźników emisji substancji zanieczyszczających powietrze dla różnych technologii produkcji i technik ochronnych;
  • opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie oraz doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto (projektów wspólnych wdrożeń oraz mechanizmu czystego rozwoju);
  • koordynowanie opracowywania materiałów na potrzeby realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie emisji gazów cieplarnianych wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu;
  • prowadzenie negocjacji w zakresie sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) oraz monitorowanie realizacji zawartych umów sprzedaży w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji;
  • promocja działań związanych z efektywnością energetyczną, racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych;
  • prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem systemu pozwoleń zintegrowanych, w tym udział w procesie opracowywania najlepszych dostępnych technik (BAT);
  • realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek, w tym w sprawach dotyczących:
   • systemu handlu uprawnieniami do emisji, projektów wspólnych wdrożeń oraz projektów mechanizmu czystego rozwoju,
   • ochrony powietrza,
   • ochrony środowiska przed odpadami,
   • ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
   • pozwoleń zintegrowanych;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz nad wykonywaniem przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

 16. Departament Prawny

  Dyrektor:
  Izabela Wereśniak-Masri 

 17. Zastępca Dyrektora:
  Dominik Gajewski

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-486
  faks: (22) 57-92-288
  e-mail: Departament.Prawny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opiniowanie pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej (kontrola formalnoprawna) projektów aktów prawnych, umów cywilnoprawnych, porozumień i wzorów umów cywilnoprawnych oraz pełnomocnictw i upoważnień, a także koordynowanie opiniowania przez inne komórki projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw oraz projektów umów międzynarodowych, przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych i na kolejnych etapach procedury legislacyjnej;
  • koordynowanie spraw związanych z notyfikacją aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych oraz notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;
  • koordynowanie spraw związanych z naruszeniami prawa unijnego, wszczętych przez Komisję Europejską oraz prowadzonych przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot;
  • koordynowanie spraw związanych z uczestnictwem Polski w postępowaniach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądem EFTA;
  • prowadzenie bazy zawierającej informacje dotyczące stanu transpozycji dyrektyw Rynku Wewnętrznego (Internal Market Scoreboard) w Ministerstwie;
  • koordynowanie elektronicznego systemu transpozycji e-STEP;
  • koordynowanie spraw dotyczących weryfikacji polskich wersji językowych aktów prawa Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska;
  • kontrola zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, statutów organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;
  • kontrola aktów prawa miejscowego pod względem zgodności z prawem oraz zgodności z polityką Rządu, wykonywana przy współudziale właściwych komórek oraz organów i jednostek podległych albo nadzorowanych przez Ministra;
  • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków;
  • interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;
  • zapewnienie zastępstwa Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami powszechnymi oraz sporządzanie i składanie skarg kasacyjnych;
  • koordynowanie spraw związanych z deregulacją;
  • przekazywanie do podpisu, rejestracja i ewidencjonowanie:
   • aktów kierownictwa wewnętrznego wydawanych w formie zarządzeń, decyzji i postanowień przez Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
   • pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

 18. Departament Zasobów Wodnych

  Dyrektor:
  Iwona Gawłowska
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mateusz Balcerowicz

 19. Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-775
  faks: (22) 57-92-577
  e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl

 20. zakres zadań

  • inicjowanie kierunków polityki wodnej Polski;
  • współpraca z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w ramach współpracy międzynarodowej;
  • współpraca z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie planowania i monitorowania działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej;
  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jego Zastępców;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

 21. Departament Zrównoważonego Rozwoju

  Dyrektor:
  Jacek Mizak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Szymon Tumielewicz

  Zastępca Dyrektora: 
  Aneta Mach
   
  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-255
  faks: (22) 57-92-263
  e-mail: Departament.Zrownowazonego.Rozwoju@mos.gov.pl

 22. zakres zadań

  • opracowywanie analiz i raportów w celu kształtowania priorytetów zrównoważonego rozwoju, w tym koordynowanie prac resortu nad horyzontalnymi dokumentami strategicznymi w ramach Systemu zarządzania rozwojem Polski oraz prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem list zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • programowanie instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie efektywnego korzystania z zasobów, zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, systemu opłat za korzystanie ze środowiska, systemu zarządzania środowiskiem (EMAS), normalizacji, systemu ekoznakowania; 
  • kształtowanie priorytetów polityki międzynarodowej Ministra w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności inicjowanie nowych kierunków i form współpracy;
  • koordynowanie procesu negocjacji na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
  • koordynowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju technologii środowiskowych i ekoinnowacji, w tym wdrożenie Europejskiego systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) i wspieranie transferu polskich technologii środowiskowych za granicę;
  • współudział w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej resortu, w tym koordynowanie prac dotyczących badań statystycznych;
  • koordynowanie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi;
  • prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie pomocy publicznej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytutem Ochrony Środowiska-Państwowym Instytutem Badawczym, z wyłączeniem nadzoru nad wykonywaniem zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

 23. Biuro ds. Węglowodorów

  Dyrektor:
  Magdalena Włodarczyk

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-756
  e-mail: Biuro.ds.Weglowodorow@mos.gov.pl


 24. Biuro Dyrektora Generalnego

  Dyrektor:
  Renata Bieńko

  Zastępca Dyrektora: 
  Paweł Potyra

  Zastępca Dyrektora: 
  Jerzy Karbowski 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-523
  faks: (22) 57-92-524
  e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizowanie dochodów budżetowych, dochodów własnych oraz wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym finansowanych również ze  środków zagranicznych, z wyłączeniem postępowań znajdujących się w zakresie właściwości Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych;
  • obsługa administracyjno-biurowa, logistyczna, w tym związana z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, i techniczna Ministerstwa oraz nieruchomości znajdujących się w zarządzie i władaniu Ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostawy towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa;
  • obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa i ekspertów Ministra,
  • zapewnienie rozwoju systemów teleinformatycznych Ministerstwa, z uwzględnieniem wymagań dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz administrowanie tymi systemami, w tym również systemami, w których przetwarzane są informacje niejawne;
  • obsługa techniczna strony internetowej i intranetowej Ministerstwa;
  • koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i powszechnym obowiązkiem obrony, zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz odbieranie  i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

 25. Biuro Finansowe

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Irena Anna Marczak

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-732
  faks:(22) 57-92-801

  e-mail: Biuro.Finansowe@mos.gov.pl

 

 1. Biuro Kadr i Szkoleń

  Dyrektor:
  Małgorzata Maludzińska-Smolińska

  Zastępca Dyrektora:
  Anna Kasprzycka 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-751
  faks:(22) 57-92-754

 2. e-mail: Biuro.Kadr.i.Szkolen@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej w Ministerstwie;
  • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa;
  • organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu oraz naboru pracowników do pracy w Ministerstwie;
  • koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy oraz wartościowaniem stanowisk pracy, a także przeprowadzaniem ocen okresowych w Ministerstwie;
  • prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;
  • naliczanie należności wynikających ze stosunku pracy oraz gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Ministerstwa;
  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
  • prowadzenie działalności socjalnej w ramach administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem obsługi księgowej);
  • prowadzenie we współpracy z komórkami sprawującymi nadzór merytoryczny nad jednostkami podległymi albo nadzorowanymi przez Ministra, spraw związanych z nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy kierowników tych jednostek.


 3. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego


  Dyrektor:
  Andrzej Zbylut

  Zastępca Dyrektora:
  Ewa Knedler

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-432
  faks: (22) 57-92- 499
  e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opracowywanie projektów rocznych planów kontroli oraz rocznych planów audytu wewnętrznego;
  • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, w tym kontroli doraźnych;
  • opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli;
  • prowadzenie audytu wewnętrznego;
  • opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli oraz rocznych sprawozdań z audytu wewnętrznego wraz z wnioskami z nich wynikającymi;
  • prowadzenie i koordynowanie zadań w zakresie skarg i wniosków;
  • obsługa Komitetu Audytu;
  • zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej, w szczególności ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych tych organów;
  • koordynowanie kontroli i audytu wewnętrznego w ramach resortu;
  • koordynowanie spraw z zakresu kontroli zarządczej.

 4. Biuro Ministra

  Dyrektor:
  -

  Iwona Kobus-Mizak
  Naczelnik Wydziału Obsługi Protokolarnej i Sekretarskiej
    
  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-353
  faks: (22) 57-92-753
  e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl

   

   

  zakres zadań

  • wsparcie organizacyjne Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w zakresie udzielania odpowiedzi na zaproszenia oraz propozycje spotkań;
  • monitorowanie realizacji zadań wynikających z ustaleń ścisłego kierownictwa resortu;
  • koordynowanie przygotowania udziału Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w posiedzeniach plenarnych Parlamentu i w posiedzeniach jego komisji;
  • koordynowanie przygotowania udziału Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w posiedzeniach Rady Ministrów, stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przygotowywanie, we współpracy z komórkami, planów pracy komitetów Rady Ministrów oraz Komitetu do spraw Europejskich w części dotyczącej resortu środowiska, a także monitorowanie wykonania tych planów;
  • przygotowywanie, we współpracy z komórkami, propozycji do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w części dotyczącej resortu środowiska oraz przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami, wykazu prac legislacyjnych Ministra, a także monitorowanie wykonania tych wykazów;
  • koordynowanie spraw związanych z obejmowaniem patronatem Ministra wydarzeń i przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Polski;
  • planowanie, przygotowywanie i obsługa protokolarna udziału Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w spotkaniach w kraju;
  • planowanie i realizacja polityki informacyjnej i medialnej Ministra i Ministerstwa, w tym koordynowanie współpracy Ministerstwa z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
  • obsługa korespondencji przesyłanej bezpośrednio do Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz do Ministerstwa bez wskazania departamentów;
  • prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa, zapewnienie obiegu dokumentów pomiędzy klientami zewnętrznymi a komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
  • prowadzenie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń zainteresowanych pracami nad projektami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
  • obsługa biurowa Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare