Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

 1. Gabinet Polityczny Ministra

  Szef Gabinetu Politycznego Ministra:
  Wojciech Saryusz-Wolski

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-205
  faks: (22) 57-92-347
  e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

 2. Dane dotyczące pracowników GPM

  zakres zadań

  • zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra;
  • współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, organami administracji  publicznej i władzy państwowej oraz organizacjami pozarządowymi;
  • współpraca z gabinetami politycznymi innych ministrów;
  • współpraca z Biurem Ministra w zakresie kreowania polityki informacyjnej i medialnej Ministra;
  • opiniowanie zasadności proponowanych wizyt i spotkań Ministra.
 3. Departament Ekonomiczny

  Dyrektor:
  Hanna Pawłowicz

  Zastępca Dyrektora:
  Iwona Jastrzębska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-469
  faks: (22) 57-92-455
  e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w tym projektu planu dysponenta części budżetu państwa;
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia podległych Ministrowi oraz sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych dysponenta części budżetu państwa, w zakresie budżetu środków krajowych i budżetu środków europejskich, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
  • przygotowywanie wniosków oraz decyzji Ministra dotyczących zmian w budżecie państwa oraz budżecie środków europejskich;
  • udział w planowaniu i rozliczaniu pomocy technicznej przewidzianej dla Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
  • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania priorytetów, dla których Minister jest Instytucją Pośredniczącą;
  • limitowanie, nadzorowanie i prowadzenie ewidencji wykorzystania środków europejskich przez Instytucje Wdrażające na podstawie zrealizowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego zleceń płatności;
  • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie finansowania i rozliczania Instytucji Wdrażających;
  • zapewnienie przepływu środków finansowych z budżetu państwa do jednostek podległych, do wysokości limitu określonego w ich planach finansowych, oraz środków dotacji celowych przekazywanych dla innych jednostek organizacyjnych, na podstawie zawartych umów;
  • nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie państwowych jednostek budżetowych podległych i nadzorowanych przez Ministra, w tym przygotowywanie projektów decyzji majątkowych Ministra;
  • realizacja spraw związanych z nadzorem statutowym nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 1. Departament Informacji o Środowisku

  Dyrektor:
  Karolina Kulicka

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-472
  faks: (22) 57-92-473
  e-mail: Departament.Edukacji.Ekologicznej@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • inicjowanie i realizowanie kampanii edukacyjno – promocyjnych,
  • inicjowanie i koordynowanie imprez, targów i akcji o charakterze edukacyjnym i promocyjno-informacyjnym, popularyzujących działania Ministra Środowiska,
  • prowadzenie spraw związanych z konkursami Ministra Środowiska, we współpracy z innymi departamentami Ministerstwa,
  • przygotowywanie, promowanie, rozpowszechnianie materiałów, wydawnictw oraz filmów dotyczących środowiska,
  • koordynowanie realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej,
  • prowadzenie spraw w zakresie realizacji postanowień Konwencji o dostępie do informacji,
  • prowadzenie strony internetowej dla dzieci oraz prowadzenie biblioteki Ministra Środowiska,
  • koordynowanie współpracy Ministerstwa Środowiska z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,
  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem w imieniu Ministra Środowiska średnich szkół leśnych, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • koordynowanie spraw związanych z zawodami regulowanymi, dla których Minister Środowiska jest organem właściwym.
 2. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Rafał Miland
   
  Zastępca Dyrektora:
  Krzysztof Kowalik
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mariola Jakoniak


 3. Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-447, 449
  faks: (22) 57-92-460
  e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • ustalanie priorytetowych kierunków działań Ministra w poszczególnych dziedzinach geologii,
  • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie takich strategicznych kopalin, jak: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel brunatny, węgiel kamienny, metan z węgla kamiennego, rudy metali, solanki, wody lecznicze i termalne, a także udzielanie koncesji na podziemne magazynowanie gazu i ropy oraz podziemne składowanie odpadów - wraz z ustalaniem i kontrolą opłat za taką działalność,
  • zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, geologiczno- inżynierskich i hydrogeologicznych,
  • stwierdzanie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
  • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych,
  • rozporządzanie prawem do korzystania z informacji geologicznej,
  • zapewnienie prowadzenia prac dla rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym występowania perspektyw złożowych, prac kartograficznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  • prowadzenie, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie geologii, w tym wynikających z: Międzynarodowej Organizacji Dna Morza, Wspólnej Organizacji Inter-Ocean-Metal,
  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie polskiej geologii oraz możliwości poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin,
  • merytoryczny nadzór nad Państwowym Instytutem Geologicznym oraz nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym.
 4. Departament Gospodarki Odpadami

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Małgorzata Szymborska 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-262
  faks: (22) 57-92-795
  e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • analiza stanu gospodarki odpadami w kraju,
  • przygotowywanie strategii, planów i programów wynikających z unijnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, w tym krajowego planu gospodarki odpadami,
  • projektowanie instrumentów ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych wdrażających zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
  • przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń,
  • udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie określania strategii gospodarki odpadami oraz opracowania aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami,
  • współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia baz danych dotyczących wprowadzanych na rynek produktów i gospodarki odpadami oraz realizacji obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,
  • przygotowywanie projektów stanowisk Rządu RP oraz reprezentowanie Ministra w pracach w zakresie gospodarki odpadami na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 5. Departament Ochrony Powietrza

  Dyrektor:
  -

 6. Zastępca Dyrektora:
  Olaf Kopczyński

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-327
  faks: (22) 57-92-217, 463
  e-mail: -

  zakres zadań

  • -
 7. Departament Leśnictwa  i Ochrony Przyrody

  Dyrektor:
  -

  Zastępca Dyrektora:
  Edward Lenart

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-550
  faks: (22) 57-92-290
  e-mail: Departament.Lesnictwa@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • analizowanie i ocenianie skuteczności funkcjonowania rozwiązań prawnych w obszarze leśnictwa, gospodarki leśnej, leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrony gruntów leśnych i łowiectwa oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w tym zakresie,
  • monitorowanie stanu zasobów leśnych i powstających zagrożeń trwałości lasów oraz inicjowanie działań związanych z zachowaniem i rozwijaniem zrównoważanej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony lasów, zachowania różnorodności biologicznej lasów, turystycznego zagospodarowania lasów i edukacji leśnej,
  • realizowanie i aktualizowanie Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, a także współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie poprawy gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
  • uczestniczenie w międzynarodowych inicjatywach związanych z ochroną lasu i różnorodności biologicznej,
  • udział w pracach Głównego Komitetu Koordynacyjnego Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie,
  • współpraca z Europejskim Instytutem Leśnictwa w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra Środowiska nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim i Instytutem Badawczym Leśnictwa.
 8. Departament Prawny

  Dyrektor:
  Izabela Wereśniak-Masri 

 9. Zastępca Dyrektora:
  Dominik Gajewski

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-486
  faks: (22) 57-92-288
  e-mail: departament.prawny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem zgodności z prawem i poprawności redakcji z zasadami techniki legislacyjnej,
  • koordynowanie opiniowania projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;
  • realizacja zadań Polski związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie koordynowania spraw związanych z notyfikacją aktów prawnych,
  • kontrola pod względem formalnoprawnym umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie,
  • kontrola pod względem zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
  • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków,
  • wydawanie opinii prawnych w ramach obsługi prawnej Ministra Środowiska i komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 10. Departament Funduszy Europejskich

  Dyrektor:
  Aleksandra Malarz

  Zastępca Dyrektora:
  Joanna Książek-Wieder

  Zastępca Dyrektora:
  Aleksandra Przyłuska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-823
  faks: (22) 57-92-629
  e-mail: Departament.Programu.Operacyjnego.Infrastruktura.i.Srodowisko@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja prac związanych z koordynacją działań Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej dla środowiskowych osi priorytetowych (I-V) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym:
   • monitorowanie przygotowania i wybór projektów do dofinansowania oraz zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,
   • weryfikacja wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów oraz instytucje wdrażające, dokonywanie płatności, odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych,
   • bieżące monitorowanie realizacji projektów, monitorowanie rezultatów oraz oddziaływań po zakończeniu projektów, sporządzanie informacji, raportów oraz sprawozdań z realizacji priorytetów i ich ewaluację, gromadzenie informacji finansowych i statystycznych oraz prowadzenie kontroli systemowych instytucji wdrażających,
  • informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach ubiegania się środki unijne, promowanie POIiŚ oraz informowanie mediów, środowisk opiniotwórczych oraz opinii publicznej, o efektach wspierania ochrony środowiska w Polsce ze środków unijnych,
  • realizacja zadań związanych z koordynacją udziału Ministra Środowiska w procesie wdrażania instrumentu LIFE+, w kontekście zapewnienia linii demarkacyjnej z V osią priorytetową POIiŚ,
  • realizacja zadań instytucji pośredniczącej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 1. Departament Zasobów Wodnych

  Dyrektor:
  Iwona Gawłowska

 2. Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-775
  faks: (22) 57-92-577
  e-mail: Biuro.Gospodarki.Wodnej@mos.gov.pl

 3. zakres zadań

  • prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powierzenie nadleśniczemu wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, o których mówa w art. 11 ust. 1 pkt.2 lit. a-c oraz lit. e i pkt. 4 oraz określonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, znajdujących się w granicach nadleśnictwa;
  • przygotowywanie projektu informacji o gospodarowaniu wodami;
  • prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem programu wodno-środowiskowego kraju, a także planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju;.
  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz Zastępców Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
  • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 1. Departament Zrównoważonego Rozwoju

  Dyrektor:
  -

  Kierujący departamentem w zakresie spraw związanych z planowaniem strategicznym: 
  Monika Kaczyńska
   
  Kierujący departamentem w zakresie spraw związanych z negocjacjami klimatycznymi: 
  Tomasz Chruszczow
   
  Kierujący departamentem w zakresie spraw związanych z międzynarodowymi aspektami zrównoważonego rozwoju: 
  Katarzyna Reiter

 2.  
  Sekretariat:
  tel.: -
  faks: -
  e-mail: -

 3. zakres zadań

  • -
 4. Biuro Dyrektora Generalnego

  Dyrektor:
  Małgorzata Sołtyszewska

  Zastępca Dyrektora:
  Piotr Karpowicz

  Zastępca Dyrektora: 
  Marcin Kuśmierczyk

  Zastępca Dyrektora: 
  Paweł Potyra 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-523
  faks: (22) 57-92-524, 501
  e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej,
  • realizacja działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń, odznak i nagród,
  • obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa,
  • naliczanie płac oraz bieżące monitorowanie wykorzystania funduszu płac Ministerstwa,
  • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania osi priorytetowych,
  • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie obsługi finansowo-księgowej,
  • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa,
  • administrowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Ministerstwa,
  • prowadzenie archiwum Ministerstwa,
  • administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa,
  • projektowanie struktury stron: internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz aktualizacja struktury tych stron,
  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 5. Biuro Kadr i Szkoleń


  Dyrektor:
  Małgorzata Maludzińska

  Zastępca Dyrektora:
  Anna Kasprzycka 

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-751
  faks:(22) 57-92-754

 6. e-mail: Biuro.Kadr.i.Szkolen@mos.gov.pl


  Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego


  Dyrektor:
  Andrzej Zbylut

  Zastępca Dyrektora:
  Ewa Knedler

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-432
  faks: (22) 57-92- 499
  e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzanie kontroli w celu dostarczenia obiektywnej i niezależnej informacji na temat funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa,
  • prowadzanie zadań audytowych w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Ministerstwie Środowiska,
  • ewidencjonowanie i koordynacja zadań z zakresu obsługi skargi i wniosków wpływających do Ministerstwa,
  • ewidencjonowanie i obsługa kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie Środowiska przez organy kontroli zewnętrznej.
 7. Biuro Ministra

  Dyrektor:
  -
   
  Zastępca Dyrektora:
  Marcin Gancarz
   
  Zastępca Dyrektora:
  Gabriela Szuba

  Sekretariat:
  tel.: (22) 57-92-353
  faks: (22) 57-92-753
  e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • zapewnienie obsługi parlamentarnej i rządowej Ministra, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu,
  • przekazywanie członkom Kierownictwa resortu oraz komórkom informacji dotyczących posiedzeń Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów,
  • ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań w sprawach interpelacji, zapytań i wystąpień poselskich, oświadczeń senackich oraz innych petycji,
  • koordynowanie czynności związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w posiedzeniach Rady Ministrów i stałych komitetów Rady Ministrów,
  • organizowanie posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji ustaleń przyjętych na tych posiedzeniach,
  • prowadzenie i dokumentowanie okolicznościowej korespondencji Ministra Środowiska,
  • koordynowanie obiegu dokumentów w Ministerstwie,
  • współpraca ze związkami zawodowymi,
  • obsługiwanie zadań Ministra związanych z działalnością Międzyresortowego Zespołu ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych,
  • prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa.
 8.  

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare