Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Archiwum: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

  1. Gabinet Polityczny Ministra

    Szef Gabinetu Politycznego Ministra:
    Krzysztof Skąpski

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-205
    faks: (22) 57-92-347
    e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

  2. Dane dotyczące pracowników GPM

    zakres zadań

    • inicjowanie działań politycznych i merytorycznych Ministra,
    • przygotowywanie zgodnej z programem Rządu strategii politycznej i programowej oraz wytycznych dla działań Ministra, a także weryfikacja działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym zakresie,
    • analizowanie wydarzeń i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w aspekcie polityki Rządu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra,
    • współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz gabinetami politycznymi innych ministrów,
    • planowanie i organizowanie konsultacji, doradztwo oraz sporządzanie opinii w zakresie realizacji zadań Ministra,
    • analizowanie i opiniowanie dokumentów przedkładanych do podpisu Ministra,
    • kreowanie i koordynowaniem polityki informacyjnej i medialnej Ministra,
    • prowadzenie planu pracy Ministra,
    • sprawowanie nadzoru nad korespondencją kierowaną do Ministra,
    • opiniowanie zasadność proponowanych wizyt i spotkań Ministra oraz zgodności treści projektów wystąpień Ministra przygotowywanych przez komórki, z celami politycznymi Rządu.
  3. Departament Edukacji Ekologicznej

    Dyrektor:
    Karolina Kulicka

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-472
    faks: (22) 57-92-473
    e-mail: Departament.Edukacji.Ekologicznej@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • inicjowanie i realizowanie kampanii edukacyjno – promocyjnych,
    • inicjowanie i koordynowanie imprez, targów i akcji o charakterze edukacyjnym i promocyjno-informacyjnym, popularyzujących działania Ministra Środowiska,
    • prowadzenie spraw związanych z konkursami Ministra Środowiska, we współpracy z innymi departamentami Ministerstwa,
    • przygotowywanie, promowanie, rozpowszechnianie materiałów, wydawnictw oraz filmów dotyczących środowiska,
    • koordynowanie realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej,
    • prowadzenie spraw w zakresie realizacji postanowień Konwencji o dostępie do informacji,
    • prowadzenie strony internetowej dla dzieci oraz prowadzenie biblioteki Ministra Środowiska,
    • koordynowanie współpracy Ministerstwa Środowiska z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,
    • realizacja zadań związanych z prowadzeniem w imieniu Ministra Środowiska średnich szkół leśnych, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
    • koordynowanie spraw związanych z zawodami regulowanymi, dla których Minister Środowiska jest organem właściwym.
  4. Departament Ekonomiczny

    Dyrektor:
    Hanna Pawłowicz

    Zastępca Dyrektora:
    Iwona Jastrzębska

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-469
    faks: (22) 57-92-455
    e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • realizacja zadań Ministra jako dysponenta części budżetu państwa, w szczególności:
      • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków, układu wykonawczego części budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Środowiska oraz wykonywanie planu finansowego dysponenta głównego,
      • uruchamianie środków z rezerw celowych budżetu państwa oraz przeprowadzanie zmian w planie wydatków jednostek resortowych,
      • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i bilansów resortu i jednostkowych sprawozdań budżetowych i bilansów dysponenta głównego,
      • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad wynagradzania w jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych,
      • prowadzenie obsługi kredytów międzynarodowych instytucji finansowych,
    • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania osi priorytetowych, dla których Minister Środowiska jest Instytucją Pośredniczącą,
    • udział w realizacji przedsięwzięć objętych pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Pomoc Techniczna w zakresie finansowania i rozliczania beneficjentów pomocy,
    • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie finansowania, i rozliczania Instytucji Wdrażającej,
    • nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
    • realizacja zadań związanych z nadzorem nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
    • rejestracja przepływów pozabudżetowych krajowych środków finansowych, poza środkami krajowymi stanowiącymi współfinansowanie zadań finansowanych ze środków zagranicznych, będących w zarządzie lub w dyspozycji Ministra Środowiska.
  5. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

    Dyrektor:
    Ewa Zalewska

    Zastępca Dyrektora:
    Andrzej Przybycin

    Zastępca Dyrektora:
    Kinga Wojtczak

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-447, 449
    faks: (22) 57-92-460
    e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • ustalanie priorytetowych kierunków działań Ministra w poszczególnych dziedzinach geologii,
    • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie takich strategicznych kopalin, jak: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel brunatny, węgiel kamienny, metan z węgla kamiennego, rudy metali, solanki, wody lecznicze i termalne, a także udzielanie koncesji na podziemne magazynowanie gazu i ropy oraz podziemne składowanie odpadów - wraz z ustalaniem i kontrolą opłat za taką działalność,
    • zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, geologiczno- inżynierskich i hydrogeologicznych,
    • stwierdzanie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
    • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych,
    • rozporządzanie prawem do korzystania z informacji geologicznej,
    • zapewnienie prowadzenia prac dla rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym występowania perspektyw złożowych, prac kartograficznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
    • prowadzenie, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie geologii, w tym wynikających z: Międzynarodowej Organizacji Dna Morza, Wspólnej Organizacji Inter-Ocean-Metal,
    • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie polskiej geologii oraz możliwości poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin,
    • merytoryczny nadzór nad Państwowym Instytutem Geologicznym oraz nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym.
  6. Departament Gospodarki Odpadami

    Dyrektor:
    -

    Zastępca Dyrektora:
    Małgorzata Szymborska 

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-262
    faks: (22) 57-92-795
    e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • analiza stanu gospodarki odpadami w kraju,
    • przygotowywanie strategii, planów i programów wynikających z unijnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, w tym krajowego planu gospodarki odpadami,
    • projektowanie instrumentów ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych wdrażających zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
    • przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń,
    • udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie określania strategii gospodarki odpadami oraz opracowania aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami,
    • współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia baz danych dotyczących wprowadzanych na rynek produktów i gospodarki odpadami oraz realizacji obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
    • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,
    • przygotowywanie projektów stanowisk Rządu RP oraz reprezentowanie Ministra w pracach w zakresie gospodarki odpadami na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
  7. Departament Instrumentów Finansowych 

    Dyrektor:
    Paweł Magdziarek

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-732
    faks: (22) 57-92-529
    e-mail: Departament.Instrumentow.Finansowych@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności 2000-2006,
    • współpraca z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko także prowadzenie, we współpracy z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie Funduszu Spójności 2000-2006,
    • realizacja prac związanych z przygotowaniem do wdrażania i wdrażaniem Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego a także koordynacja działań Ministra związanych z udziałem w pracach Grupy Roboczej ds. wspólnych polsko-niemieckich projektów w ochronie środowiska,
    • koordynacja działań Ministra związanych z wdrażaniem Programów Instytucjonalnych,
    • przygotowanie i aktualizacja podręczników procedur oraz wytycznych dla wnioskodawców w zakresie wdrażania projektów w ramach poszczególnych instrumentów finansowych obsługiwanych przez departament,
    • obsługa merytoryczna systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) w zakresie wynikającym z zadań Departamentu,
    • współpraca z właściwymi komórkami przy realizacji zadań związanych z bieżącym budżetem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
    • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Ministra zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
    • opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, raportów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w sektorze środowiska,
    • reprezentowanie Ministra na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych i konferencjach dotyczących wykorzystania środków UE na inwestycje w ochronie środowiska w zakresie wynikającym z zadań departamentu.
  8. Departament Instrumentów Środowiskowych

    Dyrektor:
    -

    Zastępca Dyrektora:
    Małgorzata Typko

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-327
    faks: (22) 57-92-217, 463
    e-mail: Departament.Instrumentow.Srodowiskowych@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • prowadzenie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza, ochrony środowiska przed odpadami, ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz w sprawach dostępu do informacji o środowisku,
    • sprawowanie nadzoru nad systemem pozwoleń zintegrowanych, w szczególności poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach (BAT), na potrzeby organów administracji właściwych do wydania pozwoleń oraz zainteresowanych podmiotów gospodarczych,
    • koordynowanie działań dotyczących systemów zarządzania środowiskowego, w szczególności EMAS,
    • prowadzenie spraw związanych z ochroną przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi.
  9. Departament Leśnictwa

    Dyrektor:
    Krzysztof Janeczko 

    Zastępca Dyrektora:
    Edward Lenart

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-550
    faks: (22) 57-92-290
    e-mail: Departament.Lesnictwa@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • analizowanie i ocenianie skuteczności funkcjonowania rozwiązań prawnych w obszarze leśnictwa, gospodarki leśnej, leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrony gruntów leśnych i łowiectwa oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w tym zakresie,
    • monitorowanie stanu zasobów leśnych i powstających zagrożeń trwałości lasów oraz inicjowanie działań związanych z zachowaniem i rozwijaniem zrównoważanej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony lasów, zachowania różnorodności biologicznej lasów, turystycznego zagospodarowania lasów i edukacji leśnej,
    • realizowanie i aktualizowanie Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, a także współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie poprawy gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
    • uczestniczenie w międzynarodowych inicjatywach związanych z ochroną lasu i różnorodności biologicznej,
    • udział w pracach Głównego Komitetu Koordynacyjnego Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie,
    • współpraca z Europejskim Instytutem Leśnictwa w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej,
    • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych,
    • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra Środowiska nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim i Instytutem Badawczym Leśnictwa.
  10. Departament Ochrony Przyrody

    Dyrektor:
    Agnieszka Dalbiak

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-366
    faks: (22) 57-92-730
    e-mail: Departament.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie podstawowych funkcji parków narodowych (ochrona przyrody, działalność naukowo-badawcza, edukacyjno-promocyjna, turystyczna) oraz wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Ministra Środowiska nad parkami narodowymi i obszarami Natura 2000 położonymi w całości lub w części na obszarze parku,
    • realizacja zadań w zakresie ochrony i zrównoważonego pozyskiwania dzikiej fauny i flory poprzez implementację przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES),
    • współpraca z organami egzekwującymi przepisy CITES (Policja i Służba Celna),
    • pełnienie roli krajowego punktu kontaktowego dla Konwencji o różnorodności biologicznej, Konwencji Karpackiej oraz Konwencji Bońskiej i wynikających z niej porozumień,
    • realizowanie polityki resortu dotyczącej organizmów genetycznie zmodyfikowanych; prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do wydawania zgód i zezwoleń na działania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
    • koordynowanie kontroli i monitorowanie działalności w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz gromadzenie i wymiana informacji dotyczących bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
    • obsługa kancelaryjno-biurowa PROP i zapewnienie współpracy pomiędzy Prezydium i członkami PROP, pośredniczenie w pracach zmierzających do wypracowania stanowisk oraz opinii sporządzanych przez PROP dla potrzeb resortu.
  11. Departament Prawny

    Dyrektor:
    Izabela Wereśniak-Masri 

  12. Zastępca Dyrektora:
    Dominik Gajewski

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-486
    faks: (22) 57-92-288
    e-mail: departament.prawny@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem zgodności z prawem i poprawności redakcji z zasadami techniki legislacyjnej,
    • koordynowanie opiniowania projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;
    • realizacja zadań Polski związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie koordynowania spraw związanych z notyfikacją aktów prawnych,
    • kontrola pod względem formalnoprawnym umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie,
    • kontrola pod względem zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
    • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków,
    • wydawanie opinii prawnych w ramach obsługi prawnej Ministra Środowiska i komórek organizacyjnych Ministerstwa.
  13. Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

    Dyrektor:
    Aleksandra Malarz

    Zastępca Dyrektora:
    Joanna Książek 

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-823
    faks: (22) 57-92-629
    e-mail: Departament.Programu.Operacyjnego.Infrastruktura.i.Srodowisko@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • realizacja prac związanych z koordynacją działań Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej dla środowiskowych osi priorytetowych (I-V) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym:
      • monitorowanie przygotowania i wybór projektów do dofinansowania oraz zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,
      • weryfikacja wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów oraz instytucje wdrażające, dokonywanie płatności, odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych,
      • bieżące monitorowanie realizacji projektów, monitorowanie rezultatów oraz oddziaływań po zakończeniu projektów, sporządzanie informacji, raportów oraz sprawozdań z realizacji priorytetów i ich ewaluację, gromadzenie informacji finansowych i statystycznych oraz prowadzenie kontroli systemowych instytucji wdrażających,
    • informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach ubiegania się środki unijne, promowanie POIiŚ oraz informowanie mediów, środowisk opiniotwórczych oraz opinii publicznej, o efektach wspierania ochrony środowiska w Polsce ze środków unijnych,
    • realizacja zadań związanych z koordynacją udziału Ministra Środowiska w procesie wdrażania instrumentu LIFE+, w kontekście zapewnienia linii demarkacyjnej z V osią priorytetową POIiŚ,
    • realizacja zadań instytucji pośredniczącej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
  14. Departament Współpracy z Zagranicą

    Dyrektor:
    Katarzyna Reiter

  15. Zastępca Dyrektora:
    Gabriela Szuba

    Zastępca Dyrektora:
    Kamil Zawadzki

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-255
    faks: (22) 57-92-263
    e-mail: Departament.Wspolpracy.Z.Zagranica@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • kształtowanie priorytetów współpracy z zagranicą oraz inicjowanie nowych kierunków i form współpracy międzynarodowej, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści ekonomicznych i politycznych, w tym koordynacja negocjacji na forum międzynarodowym,
    • koordynacja, we współpracy z departamentami merytorycznymi, realizacji zobowiązań wynikających z:
      • wielostronnych umów międzynarodowych (konwencje, protokoły) pozostających w kompetencji Ministra Środowiska,
      • podpisanych umów i porozumień dwustronnych
    • oraz okresowy przegląd ich efektywności,
    • obsługa organizacyjna i protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa w związku z ich wyjazdami zagranicznymi i wizytami gości zagranicznych w kraju,
    • koordynacja polityki Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Ministra Środowiska, w szczególności udziału w procesie decyzyjnym UE,
    • koordynacja zadań wynikających z obowiązku transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego, jak również wdrażania prawa wspólnotowego, w tym realizacji obowiązku raportowania do Komisji Europejskiej,
    • realizacja zadań wynikających z postępowań wszczętych przez Komisję Europejską w związku z podejrzeniem o naruszenie prawa wspólnotowego,
    • prowadzenie punktu koordynacyjnego polityki europejskiej w obszarze środowisko w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EWD-P),
    • koordynacja przygotowania udziału Ministra w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
  16. Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

    Dyrektor:
    -

    Zastępca Dyrektora: 
    Dorota Zawadzka-Stępniak

  17. Zastępca Dyrektora:
    Damian Jakubik

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-326
    faks: (22) 57-92-463
    e-mail: Departament.Zmian.Klimatu.i.Ochrony.Atmosfery@mos.gov.pl

  18. zakres zadań

    • opiniowanie, i uzgadnianie, pod względem zgodności z ustaloną polityką projektów strategii i programów, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowywanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, stały komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
    • opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów wspomagających realizację zadań (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego rozwoju itp.),
    • opracowywanie zasad i koordynacja współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie rozdziału sektorowych limitów emisji wynikających z zobowiązań Polski,
    • prowadzenie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w trybie odwoławczym, dotyczących zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
    • udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie działania departamentu, w tym w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej,
    • opiniowanie, materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE opracowanych przez inne komórki, w tym dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi,
    • promocja działań związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych,
    • prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w szczególności wynikających z:
      • Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami,
      • Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej wraz z Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,
      • Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto;
    • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
  19. Departament Planowania Strategicznego

    Zastępca Dyrektora:
    Szymon Tumielewicz
     
    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-756
    faks: (22) 57-92-760
    e-mail: Departament.Planowania.Strategicznego@mos.gov.pl 

  20.  
  21. Biuro Dyrektora Generalnego

    Dyrektor:
    Małgorzata Sołtyszewska

    Zastępca Dyrektora:
    Piotr Karpowicz

    Zastępca Dyrektora: 
    Marcin Kuśmierczyk

    Zastępca Dyrektora: 
    Paweł Potyra 

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-523
    faks: (22) 57-92-524, 501
    e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej,
    • realizacja działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników,
    • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń, odznak i nagród,
    • obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa,
    • naliczanie płac oraz bieżące monitorowanie wykorzystania funduszu płac Ministerstwa,
    • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania osi priorytetowych,
    • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie obsługi finansowo-księgowej,
    • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
    • gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa,
    • administrowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Ministerstwa,
    • prowadzenie archiwum Ministerstwa,
    • administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa,
    • projektowanie struktury stron: internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz aktualizacja struktury tych stron,
    • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  22. Biuro Gospodarki Wodnej

    Dyrektor:
    Iwona Gawłowska

  23. Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-775
    faks: (22) 57-92-577
    e-mail: Biuro.Gospodarki.Wodnej@mos.gov.pl

  24. zakres zadań

    • prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powierzenie nadleśniczemu wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, o których mówa w art. 11 ust. 1 pkt.2 lit. a-c oraz lit. e i pkt. 4 oraz określonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, znajdujących się w granicach nadleśnictwa;
    • przygotowywanie projektu informacji o gospodarowaniu wodami;
    • prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem programu wodno-środowiskowego kraju, a także planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju;.
    • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz Zastępców Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
    • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  25. Biuro Kadr i Szkoleń


    Dyrektor:
    Małgorzata Maludzińska

    Zastępca Dyrektora:
    Anna Kasprzycka 

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-751
    faks:(22) 57-92-754

  26. e-mail: Biuro.Kadr.i.Szkolen@mos.gov.pl


    Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego


    Dyrektor:
    Andrzej Zbylut

    Zastępca Dyrektora:
    Ewa Knedler

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-432
    faks: (22) 57-92- 499
    e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • prowadzanie kontroli w celu dostarczenia obiektywnej i niezależnej informacji na temat funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa,
    • prowadzanie zadań audytowych w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Ministerstwie Środowiska,
    • ewidencjonowanie i koordynacja zadań z zakresu obsługi skargi i wniosków wpływających do Ministerstwa,
    • ewidencjonowanie i obsługa kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie Środowiska przez organy kontroli zewnętrznej.
  27. Biuro Ministra

    Dyrektor:
    Monika Kaczyńska

    Zastępca Dyrektora:
    Szymon Tumielewicz 

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-353
    faks: (22) 57-92-753
    e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • zapewnienie obsługi parlamentarnej i rządowej Ministra, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu,
    • przekazywanie członkom Kierownictwa resortu oraz komórkom informacji dotyczących posiedzeń Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów,
    • ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań w sprawach interpelacji, zapytań i wystąpień poselskich, oświadczeń senackich oraz innych petycji,
    • koordynowanie czynności związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w posiedzeniach Rady Ministrów i stałych komitetów Rady Ministrów,
    • organizowanie posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji ustaleń przyjętych na tych posiedzeniach,
    • prowadzenie i dokumentowanie okolicznościowej korespondencji Ministra Środowiska,
    • koordynowanie obiegu dokumentów w Ministerstwie,
    • współpraca ze związkami zawodowymi,
    • obsługiwanie zadań Ministra związanych z działalnością Międzyresortowego Zespołu ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych,
    • prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa.
  28. Biuro Prasowe

    Dyrektor:
    Grzegorz Zygan

    Sekretariat:
    tel.: (22) 57-92-307, 838, 219, 238, 376
    faks: (22) 57-92-473, 505
    e-mail Biuro.Prasowe@mos.gov.pl

    zakres zadań

    • zapewnienie bieżącej obsługi medialnej Ministerstwa Środowiska,
    • współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra Środowiska,
    • dbałość o szybkie przekazywanie informacji mediom nt. pracy resortu,
    • organizowanie i obsługa konferencji i briefingów,
    • przygotowywanie codziennego przeglądu prasy ogólnopolskiej, regionalnej, radia , telewizji oraz mediów elektronicznych,
    • dbanie o aktualizacje strony internetowej MŚ,
    • zamieszczanie na stronie internetowej MŚ komunikatów o bieżącej działalności ministerstwa,
    • zaproszenia i materiały o charakterze prasowym.
    • promowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, np. Targi POLEKO, Dzień Ziemi, Lider Polskiej Ekologii i zapewnianie ich obsługi medialnej.
  29.  

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 27.10.2016 r., 07:57.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352425 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare