Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

 1. Gabinet Polityczny Ministra

  Szef Gabinetu Politycznego Ministra:
  Joanna Maćkowiak-Pandera

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-205
  faks: (0 22) 57-92-347
  e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • inicjowanie działań politycznych i merytorycznych Ministra,
  • przygotowywanie zgodnej z programem Rządu strategii politycznej i programowej oraz wytycznych dla działań Ministra, a także weryfikacja działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym zakresie,
  • analizowanie wydarzeń i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w aspekcie polityki Rządu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra,
  • współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz gabinetami politycznymi innych ministrów,
  • planowanie i organizowanie konsultacji, doradztwo oraz sporządzanie opinii w zakresie realizacji zadań Ministra,
  • analizowanie i opiniowanie dokumentów przedkładanych do podpisu Ministra,
  • kreowanie i koordynowaniem polityki informacyjnej i medialnej Ministra,
  • prowadzenie planu pracy Ministra,
  • sprawowanie nadzoru nad korespondencją kierowaną do Ministra,
  • opiniowanie zasadność proponowanych wizyt i spotkań Ministra oraz zgodności treści projektów wystąpień Ministra przygotowywanych przez komórki, z celami politycznymi Rządu.
 2. Departament Edukacji Ekologicznej

  Dyrektor:
  Karolina Kulicka

  Zastępca Dyrektora:
  Agata Goździk

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-472
  faks: (0 22) 57-92-473
  e-mail: Departament.Edukacji.Ekologicznej@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • inicjowanie i realizowanie kampanii edukacyjno – promocyjnych,
  • inicjowanie i koordynowanie imprez, targów i akcji o charakterze edukacyjnym i promocyjno-informacyjnym, popularyzujących działania Ministra Środowiska,
  • prowadzenie spraw związanych z konkursami Ministra Środowiska, we współpracy z innymi departamentami Ministerstwa,
  • przygotowywanie, promowanie, rozpowszechnianie materiałów, wydawnictw oraz filmów dotyczących środowiska,
  • koordynowanie realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej,
  • prowadzenie spraw w zakresie realizacji postanowień Konwencji o dostępie do informacji,
  • prowadzenie strony internetowej dla dzieci oraz prowadzenie biblioteki Ministra Środowiska,
  • koordynowanie współpracy Ministerstwa Środowiska z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,
  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem w imieniu Ministra Środowiska średnich szkół leśnych, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • koordynowanie spraw związanych z zawodami regulowanymi, dla których Minister Środowiska jest organem właściwym.
 3. Departament Ekonomiczny

  Dyrektor:
  Hanna Pawłowicz

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-469
  faks: (0 22) 57-92-455
  e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta części budżetu państwa, w szczególności:
   • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków, układu wykonawczego części budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Środowiska oraz wykonywanie planu finansowego dysponenta głównego,
   • uruchamianie środków z rezerw celowych budżetu państwa oraz przeprowadzanie zmian w planie wydatków jednostek resortowych,
   • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i bilansów resortu i jednostkowych sprawozdań budżetowych i bilansów dysponenta głównego,
   • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad wynagradzania w jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych,
   • prowadzenie obsługi kredytów międzynarodowych instytucji finansowych,
  • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania osi priorytetowych, dla których Minister Środowiska jest Instytucją Pośredniczącą,
  • udział w realizacji przedsięwzięć objętych pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Pomoc Techniczna w zakresie finansowania i rozliczania beneficjentów pomocy,
  • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie finansowania, i rozliczania Instytucji Wdrażającej,
  • nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
  • realizacja zadań związanych z nadzorem nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • rejestracja przepływów pozabudżetowych krajowych środków finansowych, poza środkami krajowymi stanowiącymi współfinansowanie zadań finansowanych ze środków zagranicznych, będących w zarządzie lub w dyspozycji Ministra Środowiska.
 4. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

  Dyrektor:
  Ewa Zalewska

  Zastępca Dyrektora:
  Andrzej Przybycin

  Zastępca Dyrektora:
  Kinga Wojtczak

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-447, 449
  faks: (0 22) 57-92-460
  e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • ustalanie priorytetowych kierunków działań Ministra w poszczególnych dziedzinach geologii,
  • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie takich strategicznych kopalin, jak: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel brunatny, węgiel kamienny, metan z węgla kamiennego, rudy metali, solanki, wody lecznicze i termalne, a także udzielanie koncesji na podziemne magazynowanie gazu i ropy oraz podziemne składowanie odpadów - wraz z ustalaniem i kontrolą opłat za taką działalność,
  • zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, geologiczno- inżynierskich i hydrogeologicznych,
  • stwierdzanie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
  • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych,
  • rozporządzanie prawem do korzystania z informacji geologicznej,
  • zapewnienie prowadzenia prac dla rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym występowania perspektyw złożowych, prac kartograficznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  • prowadzenie, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie geologii, w tym wynikających z: Międzynarodowej Organizacji Dna Morza, Wspólnej Organizacji Inter-Ocean-Metal,
  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie polskiej geologii oraz możliwości poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin,
  • merytoryczny nadzór nad Państwowym Instytutem Geologicznym oraz nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym.
 5. Departament Gospodarki Odpadami

  Dyrektor:
  Beata Kłopotek

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-262
  faks: (0 22) 57-92-795
  e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • analiza stanu gospodarki odpadami w kraju,
  • przygotowywanie strategii, planów i programów wynikających z unijnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, w tym krajowego planu gospodarki odpadami,
  • projektowanie instrumentów ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych wdrażających zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
  • przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń,
  • udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie określania strategii gospodarki odpadami oraz opracowania aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami,
  • współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia baz danych dotyczących wprowadzanych na rynek produktów i gospodarki odpadami oraz realizacji obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,
  • przygotowywanie projektów stanowisk Rządu RP oraz reprezentowanie Ministra w pracach w zakresie gospodarki odpadami na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 6. Departament Instrumentów Finansowych

  Dyrektor:
  Grażyna Hadjiraftis

  Zastępca Dyrektora:
  Paweł Magdziarek

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-732
  faks: (0 22) 57-92-529
  e-mail: Departament.Instrumentow.Finansowych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności 2000-2006,
  • współpraca z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko także prowadzenie, we współpracy z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie Funduszu Spójności 2000-2006,
  • realizacja prac związanych z przygotowaniem do wdrażania i wdrażaniem Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego a także koordynacja działań Ministra związanych z udziałem w pracach Grupy Roboczej ds. wspólnych polsko-niemieckich projektów w ochronie środowiska,
  • koordynacja działań Ministra związanych z wdrażaniem Programów Instytucjonalnych,
  • przygotowanie i aktualizacja podręczników procedur oraz wytycznych dla wnioskodawców w zakresie wdrażania projektów w ramach poszczególnych instrumentów finansowych obsługiwanych przez departament,
  • obsługa merytoryczna systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) w zakresie wynikającym z zadań Departamentu,
  • współpraca z właściwymi komórkami przy realizacji zadań związanych z bieżącym budżetem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Ministra zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, raportów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w sektorze środowiska,
  • reprezentowanie Ministra na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych i konferencjach dotyczących wykorzystania środków UE na inwestycje w ochronie środowiska w zakresie wynikającym z zadań departamentu.
 7. Departament Instrumentów Środowiskowych

  Dyrektor:
  Irena Mazur

  Zastępca Dyrektora:
  Sławomir Gurtowski

  Zastępca Dyrektora:
  Małgorzata Typko

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-327
  faks: (0 22) 57-92-217, 463
  e-mail: Departament.Instrumentow.Srodowiskowych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzenie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza, ochrony środowiska przed odpadami, ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz w sprawach dostępu do informacji o środowisku,
  • sprawowanie nadzoru nad systemem pozwoleń zintegrowanych, w szczególności poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach (BAT), na potrzeby organów administracji właściwych do wydania pozwoleń oraz zainteresowanych podmiotów gospodarczych,
  • koordynowanie działań dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (EMAS), zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz realizacji polityki Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi.
 8. Departament Leśnictwa

  Dyrektor:
  Zofia Chrempińska

  Zastępca Dyrektora:
  Edward Lenart

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-550
  faks: (0 22) 57-92-290
  e-mail: Departament.Lesnictwa@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • analizowanie i ocenianie skuteczności funkcjonowania rozwiązań prawnych w obszarze leśnictwa, gospodarki leśnej, leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrony gruntów leśnych i łowiectwa oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w tym zakresie,
  • monitorowanie stanu zasobów leśnych i powstających zagrożeń trwałości lasów oraz inicjowanie działań związanych z zachowaniem i rozwijaniem zrównoważanej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony lasów, zachowania różnorodności biologicznej lasów, turystycznego zagospodarowania lasów i edukacji leśnej,
  • realizowanie i aktualizowanie Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, a także współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie poprawy gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
  • uczestniczenie w międzynarodowych inicjatywach związanych z ochroną lasu i różnorodności biologicznej,
  • udział w pracach Głównego Komitetu Koordynacyjnego Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie,
  • współpraca z Europejskim Instytutem Leśnictwa w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra Środowiska nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim i Instytutem Badawczym Leśnictwa.
 9. Departament Ochrony Przyrody

  Dyrektor:
  Tomasz Pucek

  Zastępca Dyrektora:
  Agnieszka Dalbiak

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-366
  faks: (0 22) 57-92-730
  e-mail: Departament.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie podstawowych funkcji parków narodowych (ochrona przyrody, działalność naukowo-badawcza, edukacyjno-promocyjna, turystyczna) oraz wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Ministra Środowiska nad parkami narodowymi i obszarami Natura 2000 położonymi w całości lub w części na obszarze parku,
  • realizacja zadań w zakresie ochrony i zrównoważonego pozyskiwania dzikiej fauny i flory poprzez implementację przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES),
  • współpraca z organami egzekwującymi przepisy CITES (Policja i Służba Celna),
  • pełnienie roli krajowego punktu kontaktowego dla Konwencji o różnorodności biologicznej, Konwencji Karpackiej oraz Konwencji Bońskiej i wynikających z niej porozumień,
  • realizowanie polityki resortu dotyczącej organizmów genetycznie zmodyfikowanych; prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do wydawania zgód i zezwoleń na działania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  • koordynowanie kontroli i monitorowanie działalności w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz gromadzenie i wymiana informacji dotyczących bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
  • obsługa kancelaryjno-biurowa PROP i zapewnienie współpracy pomiędzy Prezydium i członkami PROP, pośredniczenie w pracach zmierzających do wypracowania stanowisk oraz opinii sporządzanych przez PROP dla potrzeb resortu.
 10. Departament Prawny

  Dyrektor:
  Izabela Wereśniak-Masri

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-486
  faks: (0 22) 57-92-288
  e-mail: departament.prawny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem zgodności z prawem i poprawności redakcji z zasadami techniki legislacyjnej,
  • koordynowanie opiniowania projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;
  • realizacja zadań Polski związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie koordynowania spraw związanych z notyfikacją aktów prawnych,
  • kontrola pod względem formalnoprawnym umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie,
  • kontrola pod względem zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
  • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków,
  • wydawanie opinii prawnych w ramach obsługi prawnej Ministra Środowiska i komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 11. Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Dyrektor:
  Aleksandra Malarz

  Zastępca Dyrektora:
  Joanna Książek

  Zastępca Dyrektora:
  Małgorzata Czeczko

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-823
  faks: (0 22) 57-92-629
  e-mail: Departament.Programu.Operacyjnego.Infrastruktura.i.Srodowisko@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja prac związanych z koordynacją działań Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej dla środowiskowych osi priorytetowych (I-V) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym:
   • monitorowanie przygotowania i wybór projektów do dofinansowania oraz zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,
   • weryfikacja wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów oraz instytucje wdrażające, dokonywanie płatności, odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych,
   • bieżące monitorowanie realizacji projektów, monitorowanie rezultatów oraz oddziaływań po zakończeniu projektów, sporządzanie informacji, raportów oraz sprawozdań z realizacji priorytetów i ich ewaluację, gromadzenie informacji finansowych i statystycznych oraz prowadzenie kontroli systemowych instytucji wdrażających,
  • informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach ubiegania się środki unijne, promowanie POIiŚ oraz informowanie mediów, środowisk opiniotwórczych oraz opinii publicznej, o efektach wspierania ochrony środowiska w Polsce ze środków unijnych,
  • realizacja zadań związanych z koordynacją udziału Ministra Środowiska w procesie wdrażania instrumentu LIFE+, w kontekście zapewnienia linii demarkacyjnej z V osią priorytetową POIiŚ,
  • realizacja zadań instytucji pośredniczącej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 12. Departament Współpracy z Zagranicą

  Dyrektor:
  Małgorzata Snarska

  Zastępca Dyrektora:
  Bożena Adamska

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-255
  faks: (0 22) 57-92-263
  e-mail: Departament.Wspolpracy.Z.Zagranica@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • kształtowanie priorytetów współpracy z zagranicą oraz inicjowanie nowych kierunków i form współpracy międzynarodowej, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści ekonomicznych i politycznych, w tym koordynacja negocjacji na forum międzynarodowym,
  • koordynacja, we współpracy z departamentami merytorycznymi, realizacji zobowiązań wynikających z:
   • wielostronnych umów międzynarodowych (konwencje, protokoły) pozostających w kompetencji Ministra Środowiska,
   • podpisanych umów i porozumień dwustronnych
  • oraz okresowy przegląd ich efektywności,
  • obsługa organizacyjna i protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa w związku z ich wyjazdami zagranicznymi i wizytami gości zagranicznych w kraju,
  • koordynacja polityki Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Ministra Środowiska, w szczególności udziału w procesie decyzyjnym UE,
  • koordynacja zadań wynikających z obowiązku transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego, jak również wdrażania prawa wspólnotowego, w tym realizacji obowiązku raportowania do Komisji Europejskiej,
  • realizacja zadań wynikających z postępowań wszczętych przez Komisję Europejską w związku z podejrzeniem o naruszenie prawa wspólnotowego,
  • prowadzenie punktu koordynacyjnego polityki europejskiej w obszarze środowisko w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EWD-P),
  • koordynacja przygotowania udziału Ministra w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
 13. Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

  Dyrektor:
  Tomasz Chruszczow

  Zastępca Dyrektora:
  Krystyna Panek-Gondek

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-326
  faks: (0 22) 57-92-463
  e-mail: Departament.Zmian.Klimatu.i.Ochrony.Atmosfery@mos.gov.pl

 14. zakres zadań

  • opiniowanie, i uzgadnianie, pod względem zgodności z ustaloną polityką projektów strategii i programów, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowywanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, stały komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów wspomagających realizację zadań (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego rozwoju itp.),
  • opracowywanie zasad i koordynacja współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie rozdziału sektorowych limitów emisji wynikających z zobowiązań Polski,
  • prowadzenie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w trybie odwoławczym, dotyczących zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
  • udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie działania departamentu, w tym w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej,
  • opiniowanie, materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE opracowanych przez inne komórki, w tym dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi,
  • promocja działań związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych,
  • prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w szczególności wynikających z:
   • Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami,
   • Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej wraz z Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,
   • Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
 15. Biuro Dyrektora Generalnego

  Dyrektor:
  Małgorzata Sołtyszewska

  Zastępca Dyrektora:
  Piotr Karpowicz

  Zastępca Dyrektora:
  Anna Kasprzycka

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-523
  faks:(0 22) 57-92-524, 501
  e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej,
  • realizacja działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń, odznak i nagród,
  • obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa,
  • naliczanie płac oraz bieżące monitorowanie wykorzystania funduszu płac Ministerstwa,
  • udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania osi priorytetowych,
  • udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie obsługi finansowo-księgowej,
  • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa,
  • administrowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Ministerstwa,
  • prowadzenie archiwum Ministerstwa,
  • administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa,
  • projektowanie struktury stron: internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz aktualizacja struktury tych stron,
  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 16. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

  Dyrektor:
  Andrzej Zbylut

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-432
  faks: (0 22) 57-92- 499
  e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzanie kontroli w celu dostarczenia obiektywnej i niezależnej informacji na temat funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa,
  • prowadzanie zadań audytowych w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Ministerstwie Środowiska,
  • ewidencjonowanie i koordynacja zadań z zakresu obsługi skargi i wniosków wpływających do Ministerstwa,
  • ewidencjonowanie i obsługa kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie Środowiska przez organy kontroli zewnętrznej.
 17. Biuro Ministra

  Dyrektor:
  Monika Kaczyńska

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-353
  faks: (0 22) 57-92-753
  e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • zapewnienie obsługi parlamentarnej i rządowej Ministra, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu,
  • przekazywanie członkom Kierownictwa resortu oraz komórkom informacji dotyczących posiedzeń Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów,
  • ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań w sprawach interpelacji, zapytań i wystąpień poselskich, oświadczeń senackich oraz innych petycji,
  • koordynowanie czynności związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w posiedzeniach Rady Ministrów i stałych komitetów Rady Ministrów,
  • organizowanie posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji ustaleń przyjętych na tych posiedzeniach,
  • prowadzenie i dokumentowanie okolicznościowej korespondencji Ministra Środowiska,
  • koordynowanie obiegu dokumentów w Ministerstwie,
  • współpraca ze związkami zawodowymi,
  • obsługiwanie zadań Ministra związanych z działalnością Międzyresortowego Zespołu ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych,
  • prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa.
 18. Biuro Prasowe

  Dyrektor:
  Grzegorz Zygan

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-307, 838, 219, 238, 376
  faks: (0 22) 57-92-473, 505
  e-mail Biuro.Prasowe@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • zapewnienie bieżącej obsługi medialnej Ministerstwa Środowiska,
  • współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra Środowiska,
  • dbałość o szybkie przekazywanie informacji mediom nt. pracy resortu,
  • organizowanie i obsługa konferencji i briefingów,
  • przygotowywanie codziennego przeglądu prasy ogólnopolskiej, regionalnej, radia , telewizji oraz mediów elektronicznych,
  • dbanie o aktualizacje strony internetowej MŚ,
  • zamieszczanie na stronie internetowej MŚ komunikatów o bieżącej działalności ministerstwa,
  • zaproszenia i materiały o charakterze prasowym.
  • promowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, np. Targi POLEKO, Dzień Ziemi, Lider Polskiej Ekologii i zapewnianie ich obsługi medialnej.
 19. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

  Dyrektor:
  Krzysztof Szyderski

  Zastępca Dyrektora:
  Marek Kulisz

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-751
  faks: (0 22) 57-92-754
  e-mail: Biuro.Zarzadzania.Kryzysowego.i.Ochrony.Informacji.Niejawnych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • zapewnienie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych należących do działów administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna;
  • zapewnienie realizacji zadań dotyczących powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w MŚ oraz jednostkach organizacyjnych należących do działów administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna;
  • zapewnienie realizacji zadań dotyczących obowiązków państwa gospodarza (HNS) i realizacji Celów Sił Zbrojnych RP w MŚ oraz jednostkach organizacyjnych należących do działów administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna;
  • zapewnienie realizacji zadań dotyczących obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa lub bezpieczeństwa publicznego;
  • zapewnienie realizacji zadań dotyczących ochrony danych osobowych w MŚ;
  • zapewnienie przestrzegania obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby do tego zobowiązane;
  • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych w MŚ;
  • koordynowanie spraw dotyczących przekazywania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych terenów leśnych na cele związane z uzasadnionymi potrzebami obronności państwa;
  • koordynowanie spraw dotyczących obrony cywilnej w MŚ;
  • koordynowanie spraw dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 20. Zakład Obsługi Ministerstwa

  Dyrektor:
  Bogusław Bolanowski

  Sekretariat:
  tel.: (0 22) 57-92-362
  faks: (0 22) 57-92-514
  e-mail: Zaklad.Obslugi.Ministerstwa@mos.gov.pl

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare