Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko l

Zamawiający:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów:

Pani Agnieszka Czarnik-Szymańska : tel.: 22 36-92-779; agnieszka.czarnik-szymanska@mos.gov.pl;

Pan Artur Rajzer: tel. 22 36 -92-644 ; artur.rajzer@mos.gov.p


Współpraca z podmiotem zewnętrznym w zakresie weryfikacji

Instrukcji Wykonawczych Instytucji Wrażających w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska (MŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko.

Celem Instrukcji jest przedstawienie procedur wykonywania działań związanych z realizacją zadań w zakresie wdrażania POIiŚ. Instrukcje zostały opracowane na podstawie Zaleceń Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dotyczących przygotowania Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających w ramach POIiŚ oraz dokumentów programowych obowiązujących według stanu na dzień akceptacji Instrukcji.

MŚ zwraca się z prośbą o informację nt. kosztów przygotowania przez podmiot zewnętrzny  okresowych weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających PO IiŚ w sektorze Środowisko, wynikających ze zmian przepisów ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów programowych, w tym wytycznych dotyczących wdrażania funduszy unijnych. Aktualizacja procedur następuje również w wyniku wydania Zaleceń IZ lub IP, zmian w Instrukcji Horyzontalnej IW, a także proponowanych zmian z inicjatywy IP, zaleceń z kontroli, audytów Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Audytowej oraz zmian organizacyjnych.

Przedmiotem planowanego zamówienia jest weryfikacja:

16 Instrukcji Szczegółowych WFOŚiGW (INSS) – 2 krotna weryfikacja:  raz w 2016 r. i raz w 2017 r.

1 Instrukcja Wykonawcza CKPŚ- 2 krotna weryfikacja:  raz w 2016 r. i  raz w 2017 r.,

1 Instrukcja Wykonawcza NFOŚiGW- 2 krotna weryfikacja: raz w 2016 r. i raz w 2017 r.

RAZEM: weryfikacja 36 instrukcji

Opis realizacji zamówienia:

- usługa weryfikacji wykonywana jest zdalnie, poza siedzibą zamawiającego, jednak w czasie trwania umowy zamawiający odbywa z Wykonawcą 2 spotkania (po ok.  1 godzinie) w siedzibie Zamawiającego celem rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz jego  zakończenia (omówienie kwestii formalno- organizacyjnych)

- zamawiający kontaktuje się z wykonawcą, głównie drogą elektroniczną i telefoniczną;

- zamawiający przesyła wykonawcy wersje elektroniczne instrukcji do weryfikacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie;

- wykonawca po weryfikacji instrukcji wykonawczych przesyła drogą elektroniczną : uzupełnioną listę sprawdzającą (ok. 60 pytań), która stanowi załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej i może być modyfikowana każdorazowo przy aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP (liczba pytań może się zmieniać), raport  określający  ewentualne braki i konieczność uzupełnień Instrukcji, rekomendacje odnośnie zatwierdzenia instrukcji przez Zamawiającego warunkowo/w całości lub odmowy jej zatwierdzenia.

- zamówienie realizowane jest etapowo – ok 6 etapów.  W każdym etapie należy zweryfikować od 4 do 8 instrukcji wykonawczych.

(IW – Instytucja Wdrażająca, IP – Instytucja Pośrednicząca (MŚ), IZ – Instytucja Zarządzająca (MRR), WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, CKPŚ – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, INSS – Instrukcja Szczegółowa, INS – Instrukcja Horyzontalna dla WFOŚiGW;).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2016 r. – grudzień  2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia (ok 6 etapów)

PRZEWIDYWANE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, przy udziale:

przynajmniej 2 ekspertów, z których:

1)      każdy posiada w swoim dorobku udział w realizacji przynajmniej 2 zamówień dotyczących weryfikacji lub tworzenia procedur wewnętrznych instytucji publicznej lub prywatnej, tj. opisu czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych  i pracowników regulującego  funkcjonowanie  instytucji  jako całości lub w zakresie realizacji danego zadania (np. w zakresie wdrażania programu operacyjnego/regionalnego finansowanego z funduszy strukturalnych)

2)      Przynajmniej jeden z ekspertów posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów lub programów finansowanych ze środków unijnych, rozumiane jako praca na rzecz beneficjenta lub instytucji funkcjonującej w systemie wdrażania funduszy.

3)       Każdy posiada wykształcenie wyższe

SZABLON WYCENY OFERTY

Załącznik do ogłoszenia (zawierający cenę netto i brutto)

Wycena powinna obejmować koszt  jednostkowy weryfikacji  instrukcji:

- INSS WFOŚiGW

-Instrukcji Wykonawczej NFOŚiGW

- Instrukcji Wykonawczej CKPŚ

oraz koszt całkowity realizacji umowy we wskazanym okresie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYCEN

Wykonawcy mający w swojej ofercie aktualizację i weryfikację instrukcji instytucji zgodnie z wymogami opisanymi powyżej, proszeni są o przekazanie informacji w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 4 września 2015 r.  na adres:

Pani Agnieszki Czarnik-Szymańskiej, e-mail: agnieszka.czarnik-szymanska@mos.gov.pl,  tel. (22) 36 92 779 oraz Pana Artura Rajzera, e-mail: artur.rajzer@mos.gov.pl tel. (22 )36 92 644

OSOBA DO KONTAKTU

Pani Agnieszka Czarnik-Szymańska e-mail: agnieszka.czarnik-szymanska@mos.gov.pl,  tel. (22) 36 92 779

INFORMACJA NA TEMAT ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

EMAS

Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (link do strony).

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Przyłuska

Informację wprowadził/a: Paulina Latoszek

Data wytworzenia informacji: 2015-08-14

Data udostępnienia informacji: 2015-08-14

Ilość wyświetleń dokumentu: 6,483

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2015-08-14 12:52:09: Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Wrażających w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [utworzenie dokumentu] Paulina Latoszek 2015-08-14 12:52:09
2 wersja z dnia 2015-08-14 12:57:40: Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Wrażających w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [modyfikacja] Paulina Latoszek 2015-08-14 12:57:40
3 wersja z dnia 2015-08-14 13:03:26: Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko l [modyfikacja] Paulina Latoszek 2015-08-14 13:03:26
4 wersja z dnia 2015-08-14 13:05:05: Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko l [modyfikacja] Paulina Latoszek 2015-08-14 13:05:05
5 wersja z dnia 2015-08-14 13:06:12: Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko l [modyfikacja] Paulina Latoszek 2015-08-14 13:06:12
6 wersja z dnia 2015-08-18 10:41:39: Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko l [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-08-18 10:41:39
7 wersja z dnia 2015-09-01 13:50:51: Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko l [modyfikacja] Łukasz Puchalski 2015-09-01 13:50:51

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352711 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare