Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów do oceny wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertówdo oceny wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowychw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20

Minister Środowiska pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach II Osi priorytetowej:Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20[1] w dziedzinach:

 1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
 2. Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

I.       Kandydatem na eksperta[2]Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 6. nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej;
 7. wyrazi zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez IZ oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału w wyborze projektów.

II.    Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunku, o którym jest mowa w pkt I lit. d.

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ w dziedzinie:  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych powinna spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych (kierunki: ochrona środowiska, leśnictwo, biologia, inżynieria środowiska, geoekologia itp.);
 2. posiada doświadczenie w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony przyrody tj. w ciągu ostatnich 10 lat brała udział w ocenie co najmniej 5 projektów z zakresu ochrony przyrody i złoży podpisane oświadczenie wskazujące projekty, które oceniła;
 3. posiada doświadczenie w danej dziedzinie tj.:
  • posiada doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie czynnej ochrony przyrody, w tym w ciągu ostatnich 3 lat brała udział w realizacji co najmniej 1 projektu związanego z czynną ochroną przyrody jako kierownik/koordynator projektu/personel kluczowy projektu i złoży podpisane oświadczenie wskazujące projekty, w których realizacji brała udział;
  lub
  • posiada dorobek naukowy (badawczy) i/lub doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz, potwierdzone opracowanymi publikacjami naukowymi i/lub ekspertyzami (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa) tzn. jest autorem lub współautorem przynajmniej 10 publikacji, opracowań naukowych lub ekspertyz dotyczących czynnej ochrony przyrody.

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ  w dziedzinie:  Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, powinna spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych (kierunki: ochrona środowiska, leśnictwo, biologia, inżynieria środowiska, geoekologia itp.);
 2. posiada doświadczenie w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony przyrody tj. w ciągu ostatnich 10 lat brała udział w ocenie co najmniej 5 projektów z zakresu ochrony przyrodyi złoży podpisane oświadczenie wskazujące projekty, które oceniła;
 3. posiada doświadczenie w danej dziedzinie tj:
  • posiada doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 3 projektów związanych z ochroną lub zwiększaniem drożności korytarzy ekologicznych, w tym w ciągu ostatnich 3 lat  brała udział w realizacji co najmniej 1 projektu związanego z ochroną lub zwiększaniem drożności korytarzy ekologicznych jako kierownik/koordynator projektu/personel kluczowy projektu i złoży podpisane oświadczenie wskazujące projekty, w których realizację była zaangażowana
  lub
  • posiada dorobek naukowy (badawczy) i/lub doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz, potwierdzone opracowanymi publikacjami naukowymi i/lub ekspertyzami (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa) tzn. jest autorem lub współautorem przynajmniej 5 publikacji, opracowań naukowych lub ekspertyz dotyczących ochrony przyrody lub zwiększania drożności korytarzy ekologicznych.

III. Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinna wniosek o wpis na wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20,składający się z następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dot. spełnienia przesłanek w zakresie kryteriów d-f (zał. nr 1 );
 2. karta specjalizacji eksperta ds. oceny merytorycznej wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (zał. nr2);
 3. oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt. 1-3(kryteria a-c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.)[3] (zał. nr 3);
 4. zgodana umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zał. nr 4);
 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienia warunków dotyczących wykształcenia (poświadczone własnoręcznym podpisem osoby poświadczającej),
 6. oświadczenie ws. posiadania doświadczenia w ocenie wniosków (zał. nr 5);
 7. dokumentypoświadczające posiadaniedorobku naukowego (badawczego) i/lub doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz – jeżeli dotyczy;
 8. oświadczenie ws. posiadania doświadczenia w realizacji projektów (zał. nr 6) – jeżeli dotyczy.

IV. Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt III należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów POIiŚ–bioróżnorodność” na adres:

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

lub osobiście dostarczyć do kancelarii Ministerstwa Środowiska pod wskazany powyżej adres, w terminie do 22.01.2015 r. Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Ministerstwa Środowiska) pozostawia się bez rozpatrzenia.

V. Informacje dodatkowe.

Procedura kwalifikacji polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu oraz szczegółowych wymogów,  o którym jest mowa w pkt I lit. d. Szczegółowe warunki na jakich będzie odbywała się współpraca zostaną określone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy ekspertem, a instytucją zlecającą ocenę. O pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej nadesłanej dokumentacji i wyniku postępowania kwalifikacyjnego wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany jako adres do korespondencji.

Przewidywane wynagrodzenie w ramach działania 2.4 POIiŚ realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wyniesie 900 zł za ocenę jednego projektu oraz 500 zł za udział w posiedzeniu komisji oceny projektów.

W przypadku, gdy nadesłana aplikacja nie będzie kompletna, Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy mailem do jej uzupełnienia. W razie nieuzupełnienia wniosku lub nieuzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.  

VI. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Wydziału Koordynacji Wdrażania Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska pod numerem telefonu: 0 22 5792 662.

VII. Załączniki:

 1. Formularz kwestionariusza osobowego;
 2. Karta specjalizacji eksperta ds. oceny merytorycznej wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
 3. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);
 4. Zgoda na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
 5. Wzór oświadczenia ws. posiadania doświadczenia w ocenie wniosków;
 6. Wzór oświadczenia ws. posiadania doświadczenia w realizacji projektów.[1]Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: www.pois.gov.pl.

[2] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm. Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach POIiŚ.

[3]Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pliki:

Zał nr 1 - kwestionariusz osobowy - eksperci

Rozmiar: 56kB


Zał nr 2 - karta specjalizacji eksperta

Rozmiar: 14,87kB


Zał nr 4 - zgoda kandydata na eksperta

Rozmiar: 18,07kB


Zał nr 5 - oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w ocenie wniosków

Rozmiar: 16,95kB


Zał nr 3 - oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Rozmiar: 12,34kB


Zał nr 6 - oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów

Rozmiar: 17,33kB

wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare