Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO

MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
z dnia 10 maja 2006 r.


w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Zarządzenie określa:

 1. sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
  1. zawodową działalność lobbingową,
  2. czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru;
 2. sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej z pracownikami Ministerstwa Środowiska.

§ 2.


Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. komórce koordynującej - należy przez to rozumieć Biuro Ministra,
 2. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departamenty i biura Ministerstwa Środowiska;
 3. podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
 4. Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska;
 5. Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska.

 

§ 3.


Wystąpienie podmiotu kierowane do Ministerstwa może mieć między innymi formę:

 1. pisemnego wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
 2. propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
 3. zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

§ 4.

 

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Ministerstwa do rozpatrywania wystąpień, o których mowa w § 3, są:
  1. Dyrektor Generalny;
  2. dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa.
 2. Osoby wymienione w ust. 1, mogą upoważnić na piśmie, do rozpatrywania wystąpień, o których mowa w § 3, pracownika właściwej komórki organizacyjnej.

 

§ 5.

 

 1. Wystąpienie, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 3, jest przesyłane przez Kancelarię Ogólną Ministerstwa Środowiska do komórki koordynującej.
 2. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, skierowanego do komórki organizacyjnej, komórka ta niezwłocznie kieruje podmiot do komórki koordynującej.
 3. Komórka koordynująca dokonuje rejestracji wystąpienia.
 4. Wraz z rejestracją wystąpienia, za wyjątkiem wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3, komórka koordynująca odbiera od podmiotu, zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz pisemne oświadczenie zawierające wskazanie podmiotów, na rzecz których podmiot występujący wykonuje zawodową działalność lobbingową.
 5. W przypadku braku doręczenia zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w ust. 4, komórka koordynująca niezwłocznie występuje do podmiotu o uzupełnienie braków w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 6. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3 stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

 

§ 6.

 

Komórka koordynująca niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o każdym wystąpieniu i innym działaniu podejmowanym w Ministerstwie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

§ 7.

 

W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, komórka koordynująca niezwłocznie przygotowuje projekt pisma Ministra Środowiska w tej sprawie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

§ 8.

 

 1. Wystąpienie, wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi, przekazywane jest przez komórkę koordynującą do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu ich rozpatrzenia.
 2. Po udzieleniu podmiotowi pisemnej odpowiedzi przez komórkę organizacyjną, komórka ta przekazuje jej kopię do wiadomości komórki koordynującej oraz Dyrektora Generalnego

 

§ 9.

 

 1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, komórka koordynująca w uzgodnieniu z osobami, określonymi w § 4, przygotowuje harmonogram przyjęć, zwany dalej „harmonogramem".
 2. Zmiana harmonogramu jest dokonywana przez komórkę koordynującą na podstawie wniosków przekazanych przez Dyrektora Generalnego lub dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa - w okresach miesięcznych.
 3. Przyjęcia podmiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez komórkę koordynującą oraz w dniach pracy urzędu, w godzinach 8.30 - 16.00.
 4. Informacje o dniach i godzinach przyjęć umieszcza się w widocznym miejscu, przy wejściu do siedziby Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.
 5. Przyjmowanie podmiotów przez osoby wymienione w § 4 odbywa się w obecności pracownika komórki koordynującej.
 6. W razie braku możliwości przyjęcia podmiotu przez osoby wymienione w § 4, w określonym w harmonogramie terminie, właściwa komórka organizacyjna informuje o tym komórkę koordynującą.
 7. W przypadku określonym w ust. 6, komórka koordynująca ustala w porozumieniu z właściwą osobą wymienioną w § 4 zastępstwo, w celu zapewnienia płynności przyjmowania podmiotów.

 

§ 10.

 

 1. Ze spotkania z podmiotem pracownik komórki koordynującej, o którym mowa w § 9 ust. 5, sporządza notatkę służbową, którą przekazuje do wiadomości swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi Generalnemu.
 2. Notatka służbowa zawiera, w szczególności:
  1. datę spotkania;
  2. imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
  3. określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
  4. podpis pracownika sporządzającego notatkę.
 3. Notatka jest udostępniana osobom obecnym na spotkaniu.

 

§ 11.

 

 1. W przypadku wystąpienia innego, niż określone w § 3, skierowanego do osoby upoważnionej do jego rozpatrywania, osoba ta sporządza notatkę służbową.
 2. Jeżeli wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 skierowane zostało do osoby nieupoważnionej do jego rozpatrywania, osoba ta wskazuje podmiotowi osobę właściwą, do której wystąpienie to powinno zostać skierowane.
 3. Notatka, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do wiadomości komórki koordynującej.

 

§ 12.

 

 1. Komórka koordynująca prowadzi rejestr wystąpień podmiotów oraz dokumentacji powstałej w wyniku takich kontaktów.
 2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
  2. wzmiankę o zaświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje działalność;
  3. termin i formę wystąpienia;
  4. informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
  5. informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy;
  6. rodzaj dokumentacji, dotyczącej sprawy, złożonej przez podmiot;
  7. sposób załatwienia sprawy;
  8. określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
 3. Komórki organizacyjne są obowiązane do niezwłocznego przekazywania komórce koordynującej dokumentacji, o której mowa w ust.1.

 

§ 13.

 

 1. Komórka koordynująca opracowuje raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministerstwa w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny.
 3. Dyrektor Generalny przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, do wiadomości Ministra Środowiska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego, jest zamieszczana przez Biuro Prasy i Promocji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 14.


Komórka koordynująca kontroluje terminowe rozpatrywanie zgłoszeń przez komórki organizacyjne oraz podejmuje bezpośrednie czynności, w celu zapewnienia zachowania terminów wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 15.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

DYREKTOR GENERALNY
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

 

Pliki:

Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową - zarządzenie 2008

Rozmiar: 132,37kB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-04

Data udostępnienia informacji: 2009-05-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 13,434

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 14:16:38: Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 14:16:38
2 wersja z dnia 2009-05-05 10:12:48: Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-05 10:12:48
3 wersja z dnia 2009-12-29 08:16:54: Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową [modyfikacja] Izabela Tomczyk 2009-12-29 08:16:54

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare