Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Prezes KZGW - podstawowe informacje

1. Nazwa Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej KZGW) z podaniem siedziby i podstawowych danych kontaktowych oraz wymienieniem osób sprawujących funkcje kierownicze:
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

tel.: +48 (22) 37 20 260
fax: +48 (22) 37 20 295
e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl
http://bip.kzgw.gov.pl/

 

Sekretariat Prezesa

Prezes - Witold Sumisławski
Zastępca Prezesa - Jerzy Zwoździak
Dyrektor Generalny - Jacek Mazur

tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290
e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy

Joanna Marzec

tel.: (22) 37 20 212
fax: (22) 37 20 290
e-mail: Joanna.Marzec@kzgw.gov.pl

 

Departament Inwestycji i Nadzoru

Dyrektor Departamentu - Mirosław Paszczyk
Zastępca Dyrektora - Anna Jastrzębska

tel.: (22) 37 20 230
fax: (22) 37 20 293
e-mail: Sekretariat.DIN@kzgw.gov.pl

 

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Dyrektor Departamentu - Klara Ramm Szatkiewicz
Zastępca Dyrektora - Przemysław Gruszecki

tel.: (22) 37 20 240
fax: (22) 37 20 294
e-mail: Sekretariat.DPiZW@kzgw.gov.pl

 

Biuro Budżetu i Finansów

Dyrektor Biura - Małgorzata Kalinowska

tel.: (22) 37 20 220
fax: (22) 37 20 292
e-mail: Sekretariat.BBF@kzgw.gov.pl

 

Biuro Administracyjno-Prawne

Dyrektor Biura - Janusz Paradysz

tel.: (22) 37 20 260
fax: (22) 37 20 295
e-mail: Sekretariat.BAP@kzgw.gov.pl

 

Główny Księgowy

Edyta Żyżyńska

tel.: (22) 37 20 221
fax: (22) 37 20 292
e-mail: Sekretariat.BBF@kzgw.gov.pl

 

Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. OIN - Edward Pyrzyński

tel.: (22) 37 20 213
fax: (22) 37 20 298
e-mail: SWOIN@kzgw.gov.pl

2. Podstawa prawna, na mocy której funkcjonuje Prezes KZGW i KZGW:

Prezes KZGW, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo wodne jest organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami. Na podstawie art. 89 ust. 1 i 2 ww. ustawy Prezes KZGW jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód, a powoływany jest na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 90 ww. ustawy, do zadań Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy w szczególności:

1) opracowanie programu wodno-środowiskowy kraju;

2) opracowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;

3) przygotowanie:

- wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

- planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy,

- planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy;

4) uzgadnianie projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego;

5) prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy;

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działania, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdania z ich wykonania, a także polecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym;

7) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących;

8) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ww. ustawą;

9) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej;

10)  uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektów list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

11)  uzgadnianie projektu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich;

12)  sporządzanie zestawień dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych;

13)  opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich;

14)  opracowanie krajowego programu ochrony wód morskich.

3. Nadzór nad działalnością Prezesa KZGW sprawuje Minister Środowiska.

4. Siedzibą KZGW jest m. st. Warszawa.

5. Zakres nadzoru sprawowanego przez Ministra Środowiska nad Prezesem KZGW jest określony w Działaniach nadzorczych Ministra Środowiska nad Prezesem KZGW.

6. Zgodnie z § 18 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, sprawy z zakresu nadzoru Ministra Środowiska nad Prezesem KZGW, prowadzi Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

7. Sprawozdania pokontrolne z przebiegu kontroli prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w KZGW.

8. Dokumenty wytworzone w związku z wykonywanym nadzorem:

1) Plan działalności jednostki;

2) Sprawozdanie z wykonania planu działalności;

3) Okresowa ocena funkcjonowania jednostki.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Joanna Warchoł

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2015-02-27

Data udostępnienia informacji: 2015-03-02

Ilość wyświetleń dokumentu: 6,518

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2015-03-02 11:33:57: Prezes KZGW - podstawowe informacje [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2015-03-02 11:33:57
2 wersja z dnia 2015-03-02 11:36:58: Prezes KZGW - podstawowe informacje [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-03-02 11:36:58
3 wersja z dnia 2015-03-02 11:39:28: Prezes KZGW - podstawowe informacje [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-03-02 11:39:28

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare