Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Literatura pomocnicza dla uzupełnienia wiedzy osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

I. Akty prawne

 1. Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 Nr 163 poz. 981 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657);
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685);
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656);
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658);
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568);
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629);
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 0, poz. 372);
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724);
 10.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696);
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712);
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714);
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. z 2012 r., poz. 511);
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 289, poz. 1771);
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. z 2012 r., poz. 101);
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (Dz. U. z 2012 r., poz. 259);
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447 t. j. ze zm.)
 18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 t. j. ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 t. j. ze zm.)
 20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 t. j. ze zm.)

 II. Literatura specjalistyczna

 1. S. Dąbrowski, J. Górski, J. Kapuściński, J. Przybyłek, A. Szczepański – „Metodyka określania zasobów w eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Poradnik metodyczny”, Warszawa, 2004
 2. B. Paczyński, T. Macioszczyk, B. Kazimierski, J. Mitręga – „Ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny”, Warszawa 1996
 3. B. Paczyński – red. – „Ocena zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i potencjalnie leczniczych . Poradnik metodyczny”, Warszawa, 2002
 4. J. Kapuściński, S. Nagy, P. Długosz, H. Biernat, A. Bentkowski, L. Zawisza, J. Macuda, K. Bujakowski – „Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zużytych. Poradnik metodyczny”, Warszawa 1997
 5. S. Dąbrowski, J. Przybyłek – „Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych . Poradnik metodyczny”, Warszawa, 2005
 6. E. Frączek, T. Macioszczyk, A. Rodzoch – „Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny”, Warszawa 1993
 7. J. Dowgiałło i in. red – „Słownik hydrogeologiczny”, Warszawa 2002
 8. B. Paczyński, A. Sadurski, red – „Hydrogeologia regionalna Polski”, Warszawa 2007 
 9. M. Nieć – red. Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Komisja Zasobów Kopalin „Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu w pokładach węgla” Warszawa 2002
 10. M. Nieć – red. Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Komisja Zasobów Kopalin „Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych”, Warszawa 2002
 11. M. Nieć – red. - Ministerstwo Środowiska „Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych” część I, II, III, IV, Kraków 2012
 12. J. Osiecki (red.). „Wiertnictwo i udostępnianie złóż (cz. 1, 2)”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1985
 13. G. Kociszewska - Musiał „Surowce mineralne czwartorzędu”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1988
 14. A. Bolewski. i inni „Metodyka badań minerałów i skał”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1988
 15. S. Kozłowski „Metodyka badań surowców skalnych”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1979
 16. W.C. Kowalski „Geologia inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1988
 17. B. Grabowska-Olszewska (red.) „Geologia stosowana - właściwości gruntów nienasyconych”. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1998.
 18. E. Myślińska „Laboratoryjne badania gruntów”. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1998
 19. Z. Glazer, J. Malinowski „Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa”. Wydawnictwo Naukowe PWN; 1991Warszawa.
 20. J. Pinińska „Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał; 1-6”; Wydawnictwo Tinta; Warszawa 1994-2000
 21. Z. Kłeczek „Geomechanika górnicza”. Śląskie Wydawnictwo Techniczne; Katowice 1994
 22. B. Grabowska-Olszewska (red.). „Metody badań gruntów spoistych”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1990
 23. Z. Glezer „Mechanika gruntów”. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa 1977
 24. J. Bażyński, A. Drągowski, Z. Frankowski, R. Kaczyński, S. Rybicki, L. Wysokiński „Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich”. Wydawnictwa PIG; Warszawa 1999
 25. Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Wyd. PIG, Warszawa 2004
 26. L. Marks, A. Ber – Metodyka opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Wyd. PIG, Warszawa 1999
 27. Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000, Wyd. PIG, Warszawa 2008
 28. Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych (część I i II)" Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 1998
 29. Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych" ITB 2012
 30. Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych".. ITB 2007
 31. Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego". PIG 2009

Przykładowe pytania testowe dostępne są pod adresem uprawnienia geologiczne / pytania

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Marcin Warjas

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2013-10-05

Data udostępnienia informacji: 2009-03-31

Ilość wyświetleń dokumentu: 18,169

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-03-31 14:14:13: Literatura pomocnicza dla uzupełnienia wiedzy osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-03-31 14:14:13
2 wersja z dnia 2009-06-10 11:05:53: Literatura pomocnicza dla uzupełnienia wiedzy osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii [modyfikacja] root 2009-06-10 11:05:53
3 wersja z dnia 2013-05-10 14:38:20: Literatura pomocnicza dla uzupełnienia wiedzy osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2013-05-10 14:38:20

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352613 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare