Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW”

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 150 207,35 euro, tj. 631 036,10 zł[1].

  

  1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

  Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

  Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02,którym  jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

  2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

  Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców i/lub organizacją międzynarodową, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

  Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.

  1)      zarządzanie obszarami chronionymi w Polsce i w Państwach-Darczyńcach/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);

  2)      gatunki zagrożone i siedliska naturalne;

  3)       bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;

  4)      krajowe prawodawstwo;

  5)      zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);

  6)      tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);

  7)      merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;

  8)      różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

  Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

  Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

  Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

  1)      Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, a dotyczących np. terenów podmokłych i  środowiska wodnego oraz różnych gatunków zwierząt, rola parków narodowych w systemie informacji przyrodniczej.

  2)      System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków i obserwacje roślin i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

  3)      Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.

  4)      Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

  Do dofinansowania kwalifikują się także projekty polegające na udziale kwalifikującego się podmiotu polskiego w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmiot z Państw-Darczyńców w tematyce wskazanej powyżej. W tym przypadku będzie wymagane dostarczenie zaproszenia na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Warunkiem akceptacji tego typu projektu jest aktywny udział wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu rozumiany, jako wygłoszenie prezentacji lub wykładu w tematyce wskazanej powyżej.

  3.  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

  O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 tj.:

  Wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 Regulacji, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (PGL LP), itp., z tym że:

  • podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

  Wnioski mogą być składane zarówno przez pojedyncze podmioty jak i przez grupy podmiotów. W przypadku złożenia wniosku przez grupę podmiotów podmiot będący liderem projektu odpowiada za projekt i z nim zostanie zawarta umowa ws. projektu. W przypadku projektów grupowych powinna zostać zawarta umowa partnerska pomiędzy liderem projektu (wnioskodawcą) a innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia.

  4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 150 207,35 euro, tj. 631 036,10 zł.

  Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

  5. Poziom dofinansowania projektu

  Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. 

  6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu 

  W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro tj. 4 201,10 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj.    84 022,00 zł.

  7. Okres kwalifikowalności wydatków

  Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Operatora Programu.

  Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 września 2017 r.

  8. Kryteria wyboru projektów

  Wnioskodawcy wypełnią wnioski o dofinansowanie, a następnie przedłożą je do oceny i zatwierdzenia wraz z wymaganymi załącznikami. W odniesieniu do wniosków partnerskich i z wyłączeniem wniosków polegających na udziale w seminarium, warsztatach, konferencji, wniosek będzie traktowany jako złożony w partnerstwie, jeżeli w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list intencyjny pomiędzy wnioskodawcą projektu i jego partnerem z Państw-Darczyńców i/lub organizacją międzynarodową. Wzór umowy partnerskiej jest dostępny do pobrania poniżej.

  W przypadku projektów dotyczących udziału w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców, należy dostarczyć zaproszenie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem, że wnioskodawca aktywnie przyczyni się do osiągnięcia celu wydarzenia poprzez np. zaprezentowanie prezentacji lub wygłoszenie wykładu.

  Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalna i merytoryczna mają charakter zero-jedynkowy. Spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych przez wniosek oznacza ocenę pozytywną.

  Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi w trybie ciągłym. Eksperci oceniający podpiszą oświadczenie o bezstronności i poufności.

  Ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

  Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania i ich partnerów bilateralnych zostanie przekazana Ambasadzie Królestwa Norwegii w Polsce.

  Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Współpracy Dwustronnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora Programu i będzie sukcesywnie aktualizowana do momentu wyczerpania alokacji.

  Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

  Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

  W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

  - oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;

  - brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;

  - brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;

  - brak załączników.

  W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych.

  W przypadku uzupełnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

  Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.

  Kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczne) są elementem zatwierdzonej przez Darczyńców Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.:"Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Strategia funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 jest dostępna do pobrania poniżej.

  9. System płatności

  Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

  W przypadku weryfikacji i wydatków poniesionych przez partnera projektu z krajów Darczyńców i/lub organizacji międzynarodowych, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzające, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

  Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada tama zastosowanie jedynie do partnera projektu z krajów Darczyńców/organizacji międzynarodowych zgodnie z artykułem 7.13 ust.5 Regulacji.

  10. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

  Następujące kategorie wydatków zgodnie z art. 7.7 Regulacji są kwalifikowalne w ramach projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej:

  (a)    Wydatki związane ze wzmocnieniem relacji dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze pod warunkiem, że wydatki te będą proporcjonalne i bezpośrednio odnoszące się do wzmocnienia współpracy dwustronnej.

  (b)   Wydatki związane z budową sieci współpracy, nawiązywaniem kontaktów, wymianą doświadczeń, wiedzy i technologii, a także najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami pochodzącymi z Państw-Darczyńców i organizacjami międzynarodowymi, w ramach obszarów tematycznych wymienionych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze.

  (c)    Wydatki związane z poszukiwaniem partnera projektu z Państw-Darczyńców przed złożeniem wniosku lub na etapie jego składania, rozwój partnerstwa dla celów projektu, przygotowywanie z partnerem projektu wniosku bilateralnego w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze.

  Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3. Regulacji.

  W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze zasadę proporcjonalności, koszty podróży zawierające diety mogą być skalkulowane w formie ryczałtu.

  Koszty poniesione przez partnerów z Państw-Darczyńców/organizacji międzynarodowych są kwalifikowalne, jednak wnioski o ich refundację mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem beneficjentów. W przypadku uznania kwalifikowalności kosztów, zostaną one zrefundowane beneficjentom.

  Wszystkie zasady niekwalifikowalności kosztów mają zastosowanie. Partnerzy z Państw-Darczyńców muszą zawrzeć swoje koszty we wniosku o płatność składanym przez beneficjenta projektu.

  Wkład rzeczowy oraz koszty pośrednie nie mają zastosowania do projektów bilateralnych.

  11. Termin, miejsce i sposób składania wniosków 

  Kalendarz trwania naboru

  Termin ogłoszenia naboru wniosków – 15 stycznia 2016 r.

  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 18 stycznia 2016r.

  Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –21 marca 2016 r.

  W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość przesunięcia daty zakończenia naboru lub ogłoszenia kolejnej daty nowego naboru wniosków.

  Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływania wniosków pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

  Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (płyta CD/ DVD lub pen-drive) na adres:

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Departament Ochrony Klimatu

  ul. Konstruktorska 3A

  02-673 Warszawa

  Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

  Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych Pocztą Polską lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. 

  12. Projekty partnerskie

  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski, z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie udziału w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyszczególnionych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) i/lub organizacją międzynarodową. Z wyjątkiem projektów grupowych wyszczególnionych w punkcie 3 ogłoszenia o naborze, partnerstwa zawiązane w celu realizacji projektu bilateralnego z podmiotem innym niż podmiot pochodzący z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) i/lub organizacją międzynarodową, nie są kwalifikowane w przedmiotowym naborze. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

  W przypadku projektów dotyczących udziału w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców, należy dostarczyć zaproszenie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem, że wnioskodawca aktywnie przyczyni się do osiągnięcia celu wydarzenia poprzez np. zaprezentowanie prezentacji lub wygłoszenie wykładu.

  W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do odwiedzenia m.in. stron internetowych: http://www.ngonorway.org/ (potencjalni partnerzy z Norwegii) lub kontakt mailowy z następującymi osobami:

  Pan Kjartan Ingvarsson z Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Islandii (kjartan.ingvarsson@environment.is)

  Pan Panagiotis Potolidis-Beck, Urząd Spraw Zagranicznych Liechtensteinu (Panagiotis.Potolidis-Beck@llv.li)

  Informacje kontaktowe do potencjalnych partnerów norweskich zostały również podane w dokumentacji naboru.

  Ponadto, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych:

  -              http://www.eog.gov.pl

  -              http://eeagrants.org/Partnerships

  13. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

  Wnioskodawca składając wniosek musi wziąć pod uwagę zapisy poniższych dokumentów:

  • Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania
  • Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG
   a KPK do pobrania
  • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
  • Wytyczne Państw Darczyńców
  • „Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej” dla Programu PL02„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” do pobrania
  • Regulamin naboru 

  14. Formularz wniosku aplikacyjnego

  Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

  15. Lista załączników wymaganych do wniosku

  Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska);
  2. Wykaz osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie wnioskodawcy;,
  3. Szczegółowy program wizyty studyjnej/konferencji/seminarium/kursów/spotkań lub warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników;
  4. Zaproszenie na seminarium, warsztaty lub konferencję lub wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  5. Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną;
  6. Inne, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

   16. Lista załączników wymaganych do wniosku

   Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim za wyjątkiem listu intencyjnego i umowy partnerskiej, zaproszenia, formularza zgłoszeniowego, które to załączniki mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.

   17. Kontakt do Operatora Programu

   Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

   Ministerstwo Środowiska

   Departament Funduszy Europejskich

   ul. Wawelska 52/54

   00-922 Warszawa

   tel. 22 36 92  823

   e-mail: mfeog@mos.gov.pl

   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   Departament Ochrony Klimatu

   ul. Konstruktorska 3A

   02-673 Warszawa
   tel. 22 45 95 819, 22 45 95 833

    e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl


   [1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego
   w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,2011 PLN)

   [2] W nawiasach wskazano typy instytucji, które mogą być potencjalnymi partnerami.

   Pliki:

   Formularz wniosku II

   Rozmiar: 44,87kB


   KARTA OCENY FORMALNEJ - PL02_FWD_09 12 2015

   Rozmiar: 26,67kB


   KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ_PL02_FWD_09

   Rozmiar: 19,61kB


   letter_of_intent_PL02_09

   Rozmiar: 16,14kB


   Norwegian partners_County Governors

   Rozmiar: 15,84kB


   Norwegian partners_National Parks

   Rozmiar: 34,95kB


   OGLOSZENIE_PL02_FWD_17

   Rozmiar: 35,35kB


   partnership_agreement_PL02_FWD PL02_16

   Rozmiar: 24,21kB


   Regulamin konkursu_PL02_FWD_16

   Rozmiar: 51,83kB

   wróć do poprzedniej strony

   Osoba odpowiedzialna: Aleksandra PIOTROWICZ-PRZYŁUSKA

   Informację wprowadził/a: Paulina Latoszek

   Data wytworzenia informacji: 2016-01-15

   Data udostępnienia informacji: 2016-01-15

   Ilość wyświetleń dokumentu: 5,241

   Historia zmian:

   Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
   1 wersja z dnia 2016-01-15 10:46:02: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” [utworzenie dokumentu] Paulina Latoszek 2016-01-15 10:46:02
   2 wersja z dnia 2016-01-15 10:53:13: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” [modyfikacja] Paulina Latoszek 2016-01-15 10:53:13
   3 wersja z dnia 2016-01-15 10:57:00: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” [modyfikacja] Paulina Latoszek 2016-01-15 10:57:00
   4 wersja z dnia 2016-01-15 10:58:41: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” [modyfikacja] Paulina Latoszek 2016-01-15 10:58:41
   5 wersja z dnia 2016-01-18 12:14:08: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” [modyfikacja] Paulina Latoszek 2016-01-18 12:14:08

   Menu główne portalu

   Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

   © 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

   Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare