Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Zgodnie z art. 273 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska opłaty za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla uregulowane przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) są opłatami za korzystanie ze środowiska.

Przedsiębiorca, który na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, uzyskał koncesję na:

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 133 ww. ustawy,

2) wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną na zasadach określonych w art. 134 ww. ustawy,

3) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 135 ww. ustawy.

Wymagania dotyczące opłat wymienionych w punkcie 2 i 3 określa art. 137 przywołanej ustawy. Przewiduje on, że przedsiębiorcy prowadzący te działalności, co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dotyczącą opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i wnosi ją na rachunki bankowe podmiotów wskazanych w art. 137 ust. 3 ww. ustawy.  Stawki opłat wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 podlegają corocznej waloryzacji i są ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej przyjmuje się stawki określone na dany rok kalendarzowy w obwieszczeniach Ministra Środowiska.

Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Emilia Bazyl

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2015-07-07

Data udostępnienia informacji: 2015-07-08

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,821

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2015-07-08 12:03:07: Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2015-07-08 12:03:07

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare