Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

Status prawny

Zasady funkcjonowania i tryb działania Dyrektora Generalnego Ministerstwa określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, ze zm.).


Zakres działania

Zgodnie z art. 25 ustawy o służbie cywilnej Dyrektor Generalny Ministerstwa:

 • zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra Środowiska, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra na podstawie ustaw, tj. Gabinetu Politycznego Ministra,
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
  • występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
  • gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,
  • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,
  • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
 • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, w szczególności przez :
  • przygotowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie
  • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy
   z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
  • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;
 • wykonuje zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
 • wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra. 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Dumała

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-04

Data udostępnienia informacji: 2009-05-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 25,552

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 13:58:45: Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 13:58:45
2 wersja z dnia 2010-02-19 09:16:02: Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-02-19 09:16:02
3 wersja z dnia 2010-02-22 14:09:18: Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-02-22 14:09:18
4 wersja z dnia 2010-03-17 09:57:04: Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Magdalena Piątek 2010-03-17 09:57:04
5 wersja z dnia 2012-05-21 10:46:31: Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2012-05-21 10:46:31
6 wersja z dnia 2016-01-13 14:30:07: Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2016-01-13 14:30:07

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare