Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Minister Środowiska

Status prawny

Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP niezastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności przez:

 • zapewnienie wykonywania ustaw,
 • wydawanie rozporządzeń i zarządzeń,
 • koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządowej,
 • inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu którym kieruje, polityki Rządu oraz przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
 • realizację polityki ustalonej przez Radę Ministrów.

Konstytucja RP (art. 146, art. 147)
Ustawa o Radzie Ministrów (art. 7 ust. 2 - 4)
Ustawa o działach administracji rządowej (art. 34)


Zakres działania

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów, określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. poz. 1904 i 2095). Zgodnie z regulacją omawianego rozporządzenia, Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko.

Dział gospodarka wodna [art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy:

 • kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych,
 • utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne,
 • budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa,
 • funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej służby hydrologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych,
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu.

Dział środowisko [art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy:

 • ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,
 • ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
 • geologii,
 • gospodarki zasobami naturalnymi,
 • kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,
 • leśnictwa,
 • ochrony lasów i gruntów leśnych,
 • łowiectwa,
 • organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych oraz spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami.

Ministrowi Środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (jako ministrowi właściwemu do spraw środowiska - art. 28 ust. 2).

Minister Środowiska sprawuje nadzór nad:

 • działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (jako minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - art. 11 ust. 2);
 • Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także nad działalnością narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" (jako minister właściwy do spraw środowiska - art. 28 ust. 3).

 

W ramach wykonywanego zakresu działania Minister Środowiska:

 • ustala, w drodze obwieszczenia wykaz podległych mu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych,
 • kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych mu organów, urzędów i jednostek, w szczególności w tym zakresie:
  • tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne,
  • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych,
  • kontroluje:
     1)   podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne,
     2)   jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane,
     3)   podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem.

Ustawa o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1d, art. 34 ust. 1), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (art. 6 ust. 3) (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

Minister Środowiska będąc dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa sprawuje nadzór i kontrolę:

 • nad całością gospodarki finansowej podległych mu jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedury kontroli oraz zasady wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków,
 • wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 • realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.

Ustawa o finansach publicznych (art. 175 ust. 1).

Zasady funkcjonowania i tryb działania

Szczegółowy zakres funkcjonowania i tryb działania Ministra Środowiska określają przepisy:

 • ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.),
 • uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).

Minister Środowiska jest również zobowiązany do przestrzegania zasad i trybu określonego w:

 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Swoje zadania Minister Środowiska wykonuje przy pomocy Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Gabinetu Politycznego Ministra [art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o Radzie Ministrów] oraz organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane [art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej].

Szczegółowy zakres czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu określa obecnie zarządzenie Ministra Środowiska z 19 listopada 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska, zmienione zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Minsterstwa Środowiska.

Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 1017).

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Dumała

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-04

Data udostępnienia informacji: 2009-05-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 99,762

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 13:50:46: Minister Środowiska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 13:50:46
2 wersja z dnia 2009-05-04 13:55:54: Minister Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 13:55:54
3 wersja z dnia 2010-03-17 09:56:15: Minister Środowiska [modyfikacja] Magdalena Piątek 2010-03-17 09:56:15
4 wersja z dnia 2011-06-17 13:44:04: Minister Środowiska [modyfikacja] Tomasz Królak 2011-06-17 13:44:04
5 wersja z dnia 2011-07-14 15:09:36: Minister Środowiska [modyfikacja] Tomasz Królak 2011-07-14 15:09:36
6 wersja z dnia 2012-05-21 10:29:27: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2012-05-21 10:29:27
7 wersja z dnia 2012-05-21 10:34:45: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2012-05-21 10:34:45
8 wersja z dnia 2012-08-28 09:20:04: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2012-08-28 09:20:04
9 wersja z dnia 2013-08-14 11:41:50: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2013-08-14 11:41:50
10 wersja z dnia 2013-10-16 13:09:37: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2013-10-16 13:09:37
11 wersja z dnia 2013-10-16 13:14:53: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2013-10-16 13:14:53
12 wersja z dnia 2013-12-09 13:16:19: Minister Środowiska [modyfikacja] Anna Rau 2013-12-09 13:16:19
13 wersja z dnia 2014-01-23 12:09:38: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-01-23 12:09:38
14 wersja z dnia 2014-06-10 15:58:00: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-06-10 15:58:00
15 wersja z dnia 2014-07-02 08:21:16: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-07-02 08:21:16
16 wersja z dnia 2014-09-05 12:19:40: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-09-05 12:19:40
17 wersja z dnia 2014-12-12 15:14:02: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-12-12 15:14:02
18 wersja z dnia 2015-07-14 09:46:24: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2015-07-14 09:46:24
19 wersja z dnia 2015-11-30 08:27:03: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2015-11-30 08:27:03
20 wersja z dnia 2016-01-13 14:26:38: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2016-01-13 14:26:38
21 wersja z dnia 2016-01-13 14:28:49: Minister Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2016-01-13 14:28:49

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare