Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Konwencja Karpacka

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., została ratyfikowana przez Polskę w roku 2006 (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz.634). Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Konwencja Karpacka jest konwencją ramową, tzn. określa ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Konwencja nie ustanawia konkretnych zobowiązań, lecz zaprasza strony do współpracy na rzecz wdrażania uzgodnionych w niej zasad. Współpraca ta może przyjmować wiele form, a w tym programy pracy w ramach Konwencji, wspólne działania dwustronne lub wielostronne, pomoc międzynarodowa, czy skoordynowane środki krajowe. Do Konwencji będą mogły być sukcesywnie wypracowane protokoły tematyczne, rozwijające jej postanowienia w odniesieniu do poszczególnych obszarów zainteresowań Konwencji, które obejmują:

 • zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi;
 • ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
 • planowanie przestrzenne;
 • zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy;
 • zrównoważone rolnictwo i leśnictwo;
 • zrównoważony transport i infrastrukturę;
 • zrównoważoną turystykę;
 • przemysł i energię;
 • dziedzictwo kulturowe i wiedzę ludową;
 • system ocen oddziaływania na środowisko i informowania o stanie środowiska, monitoring oraz wczesne ostrzeganie;
 • podnoszenie świadomości, edukację i udział społeczeństwa.

Najważniejszym organem Konwencji jest Konferencja Stron. Drugie posiedzenie tego organu (COP2) odbyło się w czerwcu 2008 r. w Bukareszcie. Do jego najważniejszych postanowień należy przyjęcie:

 • Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej (jako pierwszego protokołu tematycznego do Konwencji);
 • decyzji wzywającej organy władzy krajów karpackich zajmujące się planowaniem przestrzennym do kontynuowania współpracy dotyczącej spraw związanych z planowaniem przestrzennym w celu osiągnięcia terytorialnej spójności Regionu Karpat;
 • decyzji dotyczącej dalszego wypracowywania i wspólnego programowania działań w dziedzinie integrowania zasobów wodnych i planowania przestrzennego;
 • decyzji dotyczącej kontynuowania prac nad opracowaniem Protokołu o zrównoważonym leśnictwie, Protokołu o zrównoważonym transporcie oraz Protokołu i Strategii zrównoważonej turystyki;
 • decyzji w sprawie zwracania szczególnej uwagi na zagadnienie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii odnawialnej przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów;
 • decyzji o opracowaniu i ustanowieniu "Karpackiego Inwentarza Dziedzictwa Kulturowego", jako narzędzia identyfikacji, ochrony i promocji karpackiego dziedzictwa;
 • decyzji wzywającej do kontynuowania wspierania zachowania lokalnych ras zwierząt i roślin uprawnych;
 • decyzji wzywającej do wspierania inicjatywy "Science for the Carpathians" oraz zamiaru Europejskiej Agencji Środowiska przeprowadzenia analizy porównawczej usług ekosystemowych regionu alpejskiego i karpackiego;
 • decyzji wzywającej do przeprowadzenia regionalnych konsultacji i kontynuowania podnoszenia świadomości społecznej w celu promowania procesu wdrażania Konwencji Karpackiej;
 • decyzji zapraszającej do pełnego wykorzystania dostępnych programów (np. European Territorial Cooperation funds, SDC Cohesion Funds, Norwegian Fund, LIFE+, ENPI, IPA) dla osiągnięcia celów Konwencji Karpackiej;
 • decyzji wyrażającej wdzięczność rządowi Szwajcarii za włączenie Konwencji Karpackiej do możliwych obszarów finansowania projektów z Wkładu Szwajcarskiego w Rozszerzenie UE oraz zachęcającej do przyspieszenia wypracowywania i zatwierdzania skoordynowanych projektów w celu wsparcia Konwencji Karpackiej;
 • decyzji wzywającej do podjęcia niezbędnych działań w celu promowania i zapewnienia pełnego wdrażania Programu Pracy Konwencji, w konsultacji z i ze wsparciem stosownych instytucji, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych;
 • decyzji wzywającej do przekazywania informacji o przyszłych projektach związanych z Karpatami, już we wczesnym stadium ich opracowywania oraz proszącej Komitet Wdrażający Konwencji Karpackiej o wypracowanie mechanizmu zapewniającego, że projekty są zgodne z postanowieniami Konwencji.

Trzecie Posiedzenie Konferencji Stron Konwencji zaplanowano na rok 2011 w Republice Słowackiej.

Przydatne linki:

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-04-15

Data udostępnienia informacji: 2009-04-15

Ilość wyświetleń dokumentu: 21,830

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-04-15 08:56:04: Konwencja Karpacka [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-04-15 08:56:04
2 wersja z dnia 2009-05-04 09:05:27: Konwencja Karpacka [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 09:05:27
3 wersja z dnia 2009-05-04 10:57:03: Konwencja Karpacka [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 10:57:03
4 wersja z dnia 2009-11-18 15:32:50: Konwencja Karpacka [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2009-11-18 15:32:50

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare