Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za Fnie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. 1997 Nr 162, poz. 1117)

§ 8

PElp-021-10/2971/03 łk
Warszawa, 10 kwietnia 2003
 
Pan 
Zdzisław Witos 
Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego 
ul. Wały Chrobrego 4, 
70-502 Szczecin


W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31. marca 2003 r. (znak: DRŚ-II-DR/0724/2/2003) uprzejmie informuje, iż przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew i krzewów (Dz.U. Nr 162, poz. 1117 z późn. zm.), przewidujące zwolnienie z opłat szkół wyższych (§ 8), znajdują zastosowanie jedynie do opłat ponoszonych za okres przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), normujących tą problematykę, co nastąpiło od dania 1 stycznia 2001 roku - patrz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), zwanej dalej u.wp. Rozporządzenie to utraciło generalnie moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 130, poz. 1453 z późn, zm.), choć nie wynika to expressis verbis z przepisów końcowych nowego rozporządzenia (zasada lex posterior derogat legi priori). Możliwość stosowania wskazanego rozporządzenia do opłat za okres przed wejściem w życie ustawy - Prawo ochrony środowiska pomimo generalnej utraty przez nie mocy wynika z przepisu przejściowego u.wp. (art. 9 ust. 1).
Warto także zauważyć iż przepisy rozporządzenia w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew i krzewów w zakresie zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez niektóre podmioty wygasłyby z mocy prawa z dniem 1. stycznia 2002 r. (wejście w życie regulacji ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska) nawet w przypadku nie wydania nowego rozporządzenia w tym przedmiocie, jako wykraczające poza upoważnienie zawarte w art. 290 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, a więc sprzeczne z ustawą (patrz art. 4 ust. 1 u.wp.).

         

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Polityki Ekologicznej

Stanisław Kamiński

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2003-04-10

Ilość wyświetleń dokumentu: 7,345

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:10:45: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za Fnie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. 1997 Nr 162, poz. 1117) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:10:45

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare