Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549)

§18

DOOŚ- III-p-108/4356/08/MT
Warszawa, dnia 7 sierpnia 2008 r.
 
Pan Adam Najder
Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina

      
W odpowiedzi na fax z dnia 7 lipca br., znak: ROŚ 7015/17/08, dotyczący  wyjaśnienia kwestii stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów /Dz. U. Nr 61, poz. 549/, a w szczególności § 18 tego rozporządzenia w stosunku do nieczynnych składowisk odpadów, uprzejmie wyjaśniam co następuje: 

Zgodnie z treścią § 18 w/w rozporządzenia na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów, wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w/w prac, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Z treści faxu wynika, iż projektowana obwodnica dla miasta Skawina przebiegać będzie:

  1. nad terenem składowiska odpadów przemysłowych Zakładów Metalurgicznych w Skawinie, dla którego wydano w roku 2003 decyzję o zamknięciu składowiska odpadów, przy czym budowa obwodnicy odbywać się będzie bez ingerencji w ten obiekt, 
  2. na nieczynnym od 33 lat składowisku odpadów popiołu i żużla (Elektrowni SKAWINA), dla którego nie wydano decyzji o jego zamknięciu, przy czym   budowa obwodnicy odbywać się będzie z ingerencją w ten obiekt.

W związku z faktem, iż planowana obwodnica przebiegać będzie poza terenem składowiska odpadów przemysłowych Zakładów Metalurgicznych w Skawinie przepisy w/w rozporządzenia (w tym jego § 18) nie będą miały zastosowania.

Równocześnie  przepisy powołanego powyżej rozporządzenia nie zawierają regulacji przejściowych odnoszących się do składowisk odpadów, które zostały zamknięte przed dniem wejściem w życie tego rozporządzenia. Nadto, należy zauważyć, iż przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251, z późn. zm./, decyzja o zamknięciu składowiska odpadów nie była wymagana, co powoduje brak możliwości złożenia wniosku o zmianę takiej decyzji.

Zdaniem Departamentu, w takiej sytuacji, kwestię okresu jaki upłynął od faktycznego zamknięcia składowiska odpadów oraz ewentualnej możliwości skrócenia 50-letniego okresu zakazu  budowy na koronie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, należy rozważać w aspekcie merytorycznym. Oczywistym wydaje się być fakt, iż w takim przypadku koniecznym jest wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej, której wyniki powinny zawierać ustalenia dotyczące wykonania ściśle określonych prac, w tym wykopów, instalacji nadziemnych lub podziemnych, na danym zamkniętym składowisku odpadów dla potrzeb realizacji konkretnego przedsięwzięcia planowanego na terenie danego zamkniętego składowiska odpadów. 

Wymogi wynikające z w/w ekspertyz powinny być rozważone w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia ingerującego w zamknięte składowisko odpadów powinna zawierać wymogi wynikające z ustaleń wykonanych ekspertyz.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż możliwość realizacji obwodnicy na  zamkniętym składowisku odpadów popiołu i żużla (Elektrowni SKAWINA) będzie uzależniona od wyników wymienionych powyżej ekspertyz. 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2008-08-07

Ilość wyświetleń dokumentu: 10,942

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:35:37: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:35:37

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352613 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare