Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie perowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. Nr 110, poz. 1057)

ogólne

Warszawa, 22.09.2004 r.
 
 

Dotyczy: 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.06.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057)

W związku z pismami w sprawie obowiązku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji CO2 dla instalacji spalania paliw , uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W obecnym stanie prawnym szczegółowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji są przedmiotem regulacji rozporządzenia wydanego przez Ministra Środowiska w dniu 13.06.2003 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 1057), zgodnie z którym dla �dużych� instalacji spalania paliw prowadzi się ciągłe pomiary emisji CO2 .

Jednakże w resorcie środowiska trwają aktualnie prace nad projektem �nowego� rozporządzenia pomiarowego, w którym przewiduje się złagodzenie tych wymagań. Przygotowując projekt tego rozporządzenia uwzględniono fakt przyjęcia w UE (już po wydaniu rozporządzenia obecnie obowiązującego) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/87/WE ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty. Stosownie do postanowień tej dyrektywy monitorowanie emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) na potrzeby uczestnictwa w systemie handlu emisjami może odbywać się dwiema alternatywnymi metodami - metodą obliczeniową lub na podstawie pomiarów, przy czym wielkości emisji uzyskane drogą pomiarową winny być dodatkowo potwierdzane obliczeniami. Przepisy tej dyrektywy zostaną kompleksowo przetransponowane do prawa polskiego � także w zakresie monitorowania emisji CO2 - w drodze odrębnego aktu prawnego rangi ustawy. Zgodnie z przyjętymi założeniami będzie to ustawa regulująca sprawy krajowego i sektorowych pułapów emisji niektórych substancji oraz systemu przydziału i handlu uprawnieniami do emisji, zwana dalej �ustawą o handlu emisjami�. 

Uwzględniając powyższe, w projekcie nowego rozporządzenia pomiarowego, przygotowywanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wyłączono ciągłe pomiary emisji CO2 z zakresu pomiarów określonego dla instalacji spalania paliw i objęto tę substancję pomiarami okresowymi. Szczegółowe uregulowanie kwestii monitorowania emisji CO2 na potrzeby handlu emisjami nastąpi natomiast na gruncie przygotowywanej obecnie ustawy o handlu emisjami.

Prace nad projektem wspomnianego rozporządzenia zostaną wkrótce sfinalizowane i projekt ten, po przekazaniu go do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, w celu zaznajomienia zainteresowanych podmiotów z zakresem przewidywanych zmian. 

p.o. Dyrektora Departamentu
Instrumentów Ochrony Środowiska

Wojciech Jaworski

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2004-09-22

Ilość wyświetleń dokumentu: 8,286

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:36:34: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie perowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. Nr 110, poz. 1057) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:36:34

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare