Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99, poz. 1079)

 Art. 47g ust. 1 pkt 2

BOA-A-26-504/02/RP Warszawa, dnia 18 kwietnia 2002 r.

  
  Starostwo Powiatowe w Lesku 
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Rynek 1 
38-600 Lesko

   
Odpowiadając na pismo z dnia 20 lutego 2002 r. znak: O.S.-0715/I-9/2002 w sprawie wątpliwości odnośnie wprowadzonego ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw do ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z późn. zm.) art. 47 g ust. 1 pkt 2, Biuro Orzecznictwa Administracyjnego wyjaśnia: 

 W rozdziale 5a ustawy o ochronie przyrody zostały zawarte m.in. unormowania dotyczące obowiązków władających nieruchomością związanych z właściwym utrzymaniem drzew oraz krzewów będących na ich terenie. W związku z obowiązkiem utrzymywania drzew oraz krzewów władający nieruchomością przed ich usunięciem powinien wystąpić do właściwego organu o uzyskanie na to stosownego zezwolenia.  
W art. 47 f ustawy o ochronie przyrody wprowadzono generalną zasadę, iż władający nieruchomością ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Wyjątek od powyższej zasady przewiduje przepis art. 47 g, w tym m.in. ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów na których usunięcie uzyskała zezwolenie osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. Z uwagi, iż w ustawie o ochronie przyrody nie zdefiniowano pojęcia przedsiębiorcy, za przedsiębiorcę należy uznać osobę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.). Zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów uwarunkowane jest więc od wykazania, iż usuwający drzewa lub krzewy z danej nieruchomości jest osobą fizyczną i nie jest przedsiębiorcą. 
Przedsiębiorcą w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemajaca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą (zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły). Zgodnie z omawianą ustawą (art. 3-Prawo działalności gospodarczej) nie uznaje się za przedsiębiorców, z uwagi na niestosowanie wobec nich jej przepisów, osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także agroturystyki. 
 W związku z powyższym dla skutecznego wyłączenia z opłat za usunięcie drzew lub krzewów władający daną nieruchomością powinien jedynie wykazać, iż na danym terenie występuje jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą. Ponadto dla obowiązku ponoszenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów z danej nieruchomości nie ma znaczenia to, iż dana osoba jest jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na innym obszarze. Ustawodawca wyraźnie "powiązał" (połączył) ponoszenie opłat z ściśle określoną nieruchomością. Organ wydając zezwolenie na usunięcie drzew czy krzewów ogranicza się tylko do zbadania - czy występujący podmiot jest osobą fizyczną niebędącą na tej nieruchomości przedsiębiorcą (na wnioskowanym terenie nie prowadzi swojej działalności gospodarczej).  
  
  Dyrektor  
Biura Orzecznictwa Administracyjnego  
mgr Irena Mazur

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-27

Data udostępnienia informacji: 2002-04-18

Ilość wyświetleń dokumentu: 10,357

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-27 10:55:28: Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99, poz. 1079) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-27 10:55:28

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare