Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Art. 31, ust. 1, pkt 2

DIOŚlp-021-06/DPE6068/03 łk Warszawa, dn. 20 sierpnia 2003 r.

  Pan  
....... 
Wiceprezes 
ATMOTERM S.A 
.......

   

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31. lipca br. (L.dz. 7233/03) uprzejmie informuję: 

Ad. 1. 
Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczące zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej, wynikające z. art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), powoduje, iż zakłady te nie są zobowiązane do przedkładania wykazu o zakresie korzystania ze środowiska, o którym mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zwanej dalej P.o.ś. Wykaz ten zawiera wyłącznie informacje potrzebne do ustalenia wysokości opłat (art. 186 ust. 1 P.o.ś.) Stąd jego przedkładanie nie jest wymagane w stosunku do podmiotów zwolnionych generalnie z obowiązku ponoszenia opłat. 

Ad. 2 
Wskazana w ad. 1. zasada powiązania obowiązku przedkładania wykazu o zakresie korzystania ze środowiska z generalnym obowiązkiem ponoszenia opłat przez określony podmiot dotyczy także należności za okres sprzed 1. stycznia 2002 r. Stąd wymóg przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 86b ust. 6 nieobowiązującej już ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (jt. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.), który reguluje dawne zobowiązania w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) nie dotyczy podmiotów zwolnionych wówczas generalnie z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza. 

Ad. 3 
Podmioty generalnie zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska tj. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami (art. 284 ust. 2 P.o.ś.) oraz wspomniane wcześniej zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej zwolnione są także z obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych, gdyż generalnie używane w P.o.ś. pojęcie opłata obejmuje także podgrupę opłat podwyższonych. 

Ad. 4 
W przypadku uzyskania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej tj. podmiotu zwolnionego z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w trakcie kwartału, opłaty powinny być wniesione za okres do uzyskania szczególnego statusu.  

  Zastępca Dyrektora  
Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska  
Irena Mazur

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-27

Data udostępnienia informacji: 2003-08-20

Ilość wyświetleń dokumentu: 10,137

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-27 09:21:26: Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-27 09:21:26

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare