Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska

 1. Gabinet Polityczny Ministra

  Szef GPM:
  Magdalena Bodzenta

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-205
  faks: (22) 36-92-347
  e-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

 2. zakres zadań

  • zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra.

 3. Departament Ekonomiczny

  Dyrektor:
  Hanna Pawłowicz

  Zastępca Dyrektora:
  Iwona Jastrzębska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-469
  faks: (22) 36-92-455
  e-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta części budżetowych 22 i 41, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 4. Departament Funduszy Ekologicznych

 5. Dyrektor:
  Aleksandra Piotrowicz-Przyłuska

 6. Zastępca Dyrektora:
  Joanna Książek-Wieder

 7. Zastępca Dyrektora:
  Piotr Bogusz

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-823
  faks: (22) 36-92-629
  e-mail: Departament.Funduszy.Ekologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, z wyłączeniem programowania i ewaluacji, promocji i informacji oraz kontroli w zakresie dotyczącym tych programów;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru nad systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce;
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i uzgadnianiem list zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 8. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

  Dyrektor:
  Piotr Nowak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Mariola Jakoniak 
   
  Zastępca Dyrektora:
  Rafał Misztal

 9. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-449, 447
  faks: (22) 36-92-460
  e-mail: Departament.Geologii.i.Koncesji.Geologicznych@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w dziedzinie geologii, z wyłączeniem zadań przypisanych do zakresu działania Departamentu Nadzoru Geologicznego;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

 10. Departament Gospodarki Odpadami

  Dyrektor:
  Małgorzata Szymborska

 11. Zastępca Dyrektora:
  Joanna Darska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-262
  faks: (22) 36-92-795
  e-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi, z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

 12. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

  Dyrektor:
  Maria Zachwatowicz
   
  Zastępca Dyrektora:
  Anna Żornaczuk-Łuba

 13. Zastępca Dyrektora:
  Agnieszka Dalbiak
     
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-550
  faks: (22) 36-92-290
  e-mail: Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa, ocen oddziaływania na środowisko oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
  • realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra szkół leśnych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego;
  • koordynacja spraw dotyczących finansowania ochrony przyrody i leśnictwa z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim oraz parkami narodowymi.

 14. Departament Nadzoru Geologicznego

  Dyrektor:
  Andrzej Przybycin

  Zastępca Dyrektora:
  Danuta Czerniawska

 15. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-756
  faks: (22) 36-91-145
  e-mail: Departament.Nadzoru.Geologicznego@mos.gov.pl

 16. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie nadzorowania zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie racjonalnej gospodarki złożami kopalin, w szczególności o charakterze strategicznym, w tym na obszarze morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

 17. Departament Ochrony Powietrza

  Dyrektor:
  Małgorzata Wejtko

 18. Zastępca Dyrektora:
  Roman Głaz

 19. Zastępca Dyrektora:
  Agnieszka Sosnowska

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-327
  faks: (22) 36-92-217, 463
  e-mail: Departament.Ochrony.Powietrza@mos.gov.pl

 20. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory), z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  • prowadzenie spraw z zakresu obrotu jednostkami Kioto oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji;
  • prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz nad Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

 21. Departament Ochrony Środowiska

  Dyrektor:
  Małgorzata Typko

 22. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-472
  faks: (22) 36-92-473
  e-mail: Departament.Ochrony.Srodowiska@mos.gov.pl

 23. zakres zadań

  • koordynacja i prowadzenie, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek, spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji na temat najlepszych dostępnych technik (BAT);
  • realizacja zadań Ministra w zakresie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie udostępniania informacji o środowisku, informacji publicznej i przestrzennej;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w zakresie:
   • ochrony powietrza,
   • ochrony środowiska przed odpadami,
   • ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
   • ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

 24. Departament Prawny

  Dyrektor:
  Agnieszka Chilmon

 25. Zastępca Dyrektora:
  Kamil Zawadzki

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-486
  faks: (22) 36-92-288
  e-mail: Departament.Prawny@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • obsługa prawna Ministra i Ministerstwa, w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • koordynowanie rządowego procesu legislacyjnego projektów założeń projektów ustaw, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości Ministra;
  • koordynowanie opiniowania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów innych dokumentów rządowych, z wyłączeniem strategii i programów, przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;
  • koordynowanie spraw związanych z transpozycją oraz naruszeniami prawa Unii Europejskiej;
  • koordynowanie spraw związanych z procedowaniem projektów umów międzynarodowych i dokumentów z nimi związanych;
  • kontrola zgodności z prawem i polityką Rządu aktów prawa miejscowego oraz uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków.

 26. Departament Strategii i Komunikacji

  Dyrektor:
  Aleksandra Malarz

 27. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-350
  faks: (22) 36-92-387
  e-mail: Departament.Strategii.i.Komunikacji@mos.gov.pl

 28. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie wyznaczania celów strategicznych w ochronie środowiska, tworzenia i wdrażania instrumentów realizacji tych celów oraz monitorowania ich efektywności;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej;
  • koordynowanie nadzoru nad organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra;
  • realizacja zadań Ministra w zakresie edukacji ekologicznej;
  • koordynowanie prac w zakresie testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji (OSR) przygotowywanych przez komórki;
  • koordynowanie opiniowania projektów strategii i programów przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;
  • programowanie i ewaluacja, promocja i informacja w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;
  • koordynowanie komunikacji celów strategicznych pomiędzy Ministrem i Ministerstwem a organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra.

 29. Departament Zasobów Wodnych

  Dyrektor:
  Mateusz Balcerowicz
   
  Zastępca Dyrektora:
  Joanna Kopczyńska

  Zastępca Dyrektora:
  Andrzej Kulon

 30. Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-775
  faks: (22) 36-92-577
  e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl

 31. zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej – gospodarka wodna, w szczególności inicjowanie kierunków polityki wodnej;
  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

 32. Departament Zrównoważonego Rozwoju

  Dyrektor:
  Jacek Mizak
   
  Zastępca Dyrektora:
  Szymon Tumielewicz

  Zastępca Dyrektora: 
  Aneta Mach
   
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-255
  faks: (22) 36-92-263
  e-mail: Departament.Zrownowazonego.Rozwoju@mos.gov.pl

 33. zakres zadań

  • prowadzenie polityki na rzecz ochrony klimatu, w tym koordynowanie procesu negocjacji na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, prac w zakresie kształtowania średnio- i długoterminowej europejskiej polityki w tym zakresie oraz prac nad wdrażaniem Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020);
  • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, w tym w ramach ciał i struktur Narodów Zjednoczonych właściwych ds. zrównoważonego rozwoju, procesu post Rio+20 oraz zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • koordynowanie, we współpracy z właściwymi komórkami, realizacji zadań wynikających ze współpracy dwustronnej i regionalnej oraz zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym koordynowanie realizacji planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich w części dotyczącej resortu środowiska;
  • prowadzenie polityki efektywności zasobowej, programowanie i wdrażanie instrumentów wspierających ekoinnowacje oraz rozwój technologii środowiskowych.

 34.  
  Biuro Dyrektora Generalnego


  Dyrektor:
  -
   
  Zastępca Dyrektora: 
  Andrzej Smoliński

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-523
  faks: (22) 36-92-524
  e-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • obsługa techniczna, gospodarcza, informatyczna i administracyjna Ministerstwa oraz ewidencja i gospodarowanie majątkiem;
  • organizacja zamówień publicznych;
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie;
  • koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych;
  • prowadzenie archiwum zakładowego;
  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 22 i 41, w tym obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, z uwzględnieniem obsługi finansowej w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych.

 35.  
  Biuro Finansowe


  Dyrektor:
  Lilianna Soja

 36.  
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-732
  faks:(22) 36-92-801
  e-mail: Biuro.Finansowe@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra jako dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 22 i 41, w tym obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, z uwzględnieniem obsługi finansowej w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych.

 37. Biuro Kadr i Szkoleń

  Dyrektor:
  Małgorzata Maludzińska-Smolińska


  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-751
  faks:(22) 36-92-754

 38. e-mail: Biuro.Kadr.i.Szkolen@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz kierowników jednostek podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra;
  • prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;
  • prowadzenie biblioteki Ministerstwa.


 39. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego


  Dyrektor:
  Andrzej Zbylut

  Zastępca Dyrektora:
  Ewa Knedler

  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-432
  faks: (22) 36-92- 499
  e-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

  zakres zadań

  • realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli, audytu wewnętrznego oraz skarg i wniosków;
  • zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej.

 40. Biuro Ministra

  Zastępca Dyrektora:
  Beata Paziewska
    
  Sekretariat:
  tel.: (22) 36-92-353
  faks: (22) 36-92-753
  e-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl


  zakres zadań

  • zapewnienie wsparcia Ministrowi, Sekretarzom Stanu i Podsekretarzom Stanu w zakresie ich bieżącej pracy oraz udziału w krajowym procesie decyzyjnym;
  • prowadzenie spraw w zakresie zaproszeń, wizyt i spotkań z udziałem Ministra oraz organizowanie wyjazdów krajowych Ministra;
  • koordynowanie spraw dotyczących patronatów, komitetów honorowych oraz spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych;
  • koordynacja realizacji zadań i procedur określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn.zm.)
  • koordynowanie zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra Środowiska oraz koordynowanie redagowania części serwisu internetowego Ministerstwa pełniącej funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministra.
  • realizacja polityki informacyjnej Ministerstwa;
  • współpraca z dziennikarzami, Centrum Informacyjnym Rządu, instytucjami rządowymi i innymi interesariuszami;
  • koordynowanie współpracy Ministerstwa z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
  • prowadzenie prac związanych systemem identyfikacji wizualnej Ministerstwa.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna:

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-03-27

Data udostępnienia informacji: 2009-03-27

Ilość wyświetleń dokumentu: 912,422

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-03-27 14:26:44: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-03-27 14:26:44
2 wersja z dnia 2009-04-02 15:34:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-02 15:34:40
3 wersja z dnia 2009-04-03 08:52:47: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-03 08:52:47
4 wersja z dnia 2009-04-29 09:16:32: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-29 09:16:32
5 wersja z dnia 2009-04-29 10:06:57: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-29 10:06:57
6 wersja z dnia 2009-05-06 13:39:58: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-06 13:39:58
7 wersja z dnia 2009-06-02 14:49:09: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Imię - Test Nazwisko - Test 2009-06-02 14:49:09
8 wersja z dnia 2009-06-10 17:58:29: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-10 17:58:29
9 wersja z dnia 2009-06-18 16:49:10: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-18 16:49:10
10 wersja z dnia 2009-06-18 16:52:23: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-18 16:52:23
11 wersja z dnia 2009-06-22 12:16:56: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-22 12:16:56
12 wersja z dnia 2009-06-24 15:33:57: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-24 15:33:57
13 wersja z dnia 2009-06-24 15:35:13: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-24 15:35:13
14 wersja z dnia 2009-06-24 15:38:27: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-24 15:38:27
15 wersja z dnia 2009-06-24 15:42:23: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-24 15:42:23
16 wersja z dnia 2009-07-08 13:48:17: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Izabela Tomczyk 2009-07-08 13:48:17
17 wersja z dnia 2009-07-16 12:42:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-07-16 12:42:45
18 wersja z dnia 2009-07-29 15:41:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-07-29 15:41:52
19 wersja z dnia 2009-08-03 11:56:42: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-08-03 11:56:42
20 wersja z dnia 2009-09-01 14:18:32: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-09-01 14:18:32
21 wersja z dnia 2009-09-03 09:46:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-09-03 09:46:52
22 wersja z dnia 2009-09-09 12:49:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-09-09 12:49:19
23 wersja z dnia 2009-09-28 15:03:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-09-28 15:03:08
24 wersja z dnia 2009-10-02 14:15:12: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-02 14:15:12
25 wersja z dnia 2009-11-04 08:37:10: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-11-04 08:37:10
26 wersja z dnia 2009-11-17 13:56:07: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-11-17 13:56:07
27 wersja z dnia 2010-01-13 15:29:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-01-13 15:29:52
28 wersja z dnia 2010-01-14 13:33:51: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-01-14 13:33:51
29 wersja z dnia 2010-02-01 21:52:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-02-01 21:52:48
30 wersja z dnia 2010-02-08 11:59:07: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-02-08 11:59:07
31 wersja z dnia 2010-02-08 13:02:04: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-02-08 13:02:04
32 wersja z dnia 2010-03-01 12:59:39: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-03-01 12:59:39
33 wersja z dnia 2010-04-07 13:24:00: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-04-07 13:24:00
34 wersja z dnia 2010-04-07 13:29:37: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-04-07 13:29:37
35 wersja z dnia 2010-04-13 14:31:50: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-04-13 14:31:50
36 wersja z dnia 2010-04-13 14:33:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-04-13 14:33:52
37 wersja z dnia 2010-04-19 14:37:43: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-04-19 14:37:43
38 wersja z dnia 2010-05-20 14:14:51: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-05-20 14:14:51
39 wersja z dnia 2010-07-26 16:07:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-07-26 16:07:08
40 wersja z dnia 2010-07-27 13:51:13: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-07-27 13:51:13
41 wersja z dnia 2010-08-13 09:58:44: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-08-13 09:58:44
42 wersja z dnia 2010-09-06 11:13:30: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-09-06 11:13:30
43 wersja z dnia 2010-09-14 10:37:46: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-09-14 10:37:46
44 wersja z dnia 2010-09-14 10:44:47: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-09-14 10:44:47
45 wersja z dnia 2010-10-08 09:15:00: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-10-08 09:15:00
46 wersja z dnia 2011-01-03 15:47:35: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-01-03 15:47:35
47 wersja z dnia 2011-01-26 10:22:26: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-01-26 10:22:26
48 wersja z dnia 2011-01-26 12:42:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-01-26 12:42:48
49 wersja z dnia 2011-01-27 11:01:38: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-01-27 11:01:38
50 wersja z dnia 2011-02-01 09:39:21: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-01 09:39:21
51 wersja z dnia 2011-02-01 11:36:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-01 11:36:08
52 wersja z dnia 2011-02-02 09:29:54: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-02 09:29:54
53 wersja z dnia 2011-02-02 09:44:24: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-02 09:44:24
54 wersja z dnia 2011-02-02 09:48:39: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-02 09:48:39
55 wersja z dnia 2011-02-02 13:27:16: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-02 13:27:16
56 wersja z dnia 2011-02-15 09:46:23: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-15 09:46:23
57 wersja z dnia 2011-02-16 14:05:53: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-16 14:05:53
58 wersja z dnia 2011-02-16 14:32:32: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-02-16 14:32:32
59 wersja z dnia 2011-02-18 15:44:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Aleksandra Puczniewska 2011-02-18 15:44:52
60 wersja z dnia 2011-03-15 15:53:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-03-15 15:53:19
61 wersja z dnia 2011-03-25 10:16:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-03-25 10:16:19
62 wersja z dnia 2011-05-19 16:13:47: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-05-19 16:13:47
63 wersja z dnia 2011-06-01 11:25:07: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-01 11:25:07
64 wersja z dnia 2011-06-01 11:38:29: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-01 11:38:29
65 wersja z dnia 2011-06-01 11:44:22: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-01 11:44:22
66 wersja z dnia 2011-06-01 14:45:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-01 14:45:19
67 wersja z dnia 2011-06-03 13:29:53: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-03 13:29:53
68 wersja z dnia 2011-06-09 13:00:30: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-09 13:00:30
69 wersja z dnia 2011-06-09 13:27:13: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-09 13:27:13
70 wersja z dnia 2011-06-09 13:33:12: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-09 13:33:12
71 wersja z dnia 2011-06-10 11:51:36: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-10 11:51:36
72 wersja z dnia 2011-06-17 11:37:29: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-17 11:37:29
73 wersja z dnia 2011-06-17 15:10:00: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-17 15:10:00
74 wersja z dnia 2011-06-20 11:50:22: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-20 11:50:22
75 wersja z dnia 2011-06-21 13:42:41: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-06-21 13:42:41
76 wersja z dnia 2011-07-15 14:31:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Aleksandra Puczniewska 2011-07-15 14:31:45
77 wersja z dnia 2011-07-18 15:54:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-07-18 15:54:40
78 wersja z dnia 2011-07-19 12:13:13: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-07-19 12:13:13
79 wersja z dnia 2011-07-20 08:27:28: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-07-20 08:27:28
80 wersja z dnia 2011-08-17 10:31:31: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-08-17 10:31:31
81 wersja z dnia 2011-09-12 15:11:33: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Jakub Majewski 2011-09-12 15:11:33
82 wersja z dnia 2011-11-16 15:29:39: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-11-16 15:29:39
83 wersja z dnia 2011-11-18 10:48:18: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-11-18 10:48:18
84 wersja z dnia 2011-11-24 15:24:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-11-24 15:24:40
85 wersja z dnia 2011-11-25 12:52:00: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-11-25 12:52:00
86 wersja z dnia 2011-12-01 16:01:21: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-12-01 16:01:21
87 wersja z dnia 2011-12-12 13:19:03: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-12-12 13:19:03
88 wersja z dnia 2012-01-02 11:02:32: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-01-02 11:02:32
89 wersja z dnia 2012-01-04 15:15:21: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-01-04 15:15:21
90 wersja z dnia 2012-01-11 17:01:25: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-01-11 17:01:25
91 wersja z dnia 2012-04-06 08:34:28: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-04-06 08:34:28
92 wersja z dnia 2012-05-07 14:19:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-07 14:19:45
93 wersja z dnia 2012-05-07 14:27:59: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-07 14:27:59
94 wersja z dnia 2012-05-08 12:08:58: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-08 12:08:58
95 wersja z dnia 2012-05-10 14:04:37: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-10 14:04:37
96 wersja z dnia 2012-05-14 08:41:30: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-14 08:41:30
97 wersja z dnia 2012-05-14 08:45:39: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-14 08:45:39
98 wersja z dnia 2012-05-18 09:34:59: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-18 09:34:59
99 wersja z dnia 2012-05-18 10:02:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-18 10:02:40
100 wersja z dnia 2012-05-18 10:08:01: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-18 10:08:01
101 wersja z dnia 2012-05-18 10:16:04: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-18 10:16:04
102 wersja z dnia 2012-05-18 10:21:01: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-18 10:21:01
103 wersja z dnia 2012-05-18 10:29:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-18 10:29:48
104 wersja z dnia 2012-05-25 15:18:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-05-25 15:18:48
105 wersja z dnia 2012-06-06 16:29:09: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-06-06 16:29:09
106 wersja z dnia 2012-06-12 12:41:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-06-12 12:41:40
107 wersja z dnia 2012-07-02 10:14:53: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-07-02 10:14:53
108 wersja z dnia 2012-07-03 10:20:39: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-07-03 10:20:39
109 wersja z dnia 2012-07-03 10:23:15: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-07-03 10:23:15
110 wersja z dnia 2012-08-20 16:16:13: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-08-20 16:16:13
111 wersja z dnia 2012-08-27 07:54:58: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-08-27 07:54:58
112 wersja z dnia 2012-08-28 09:43:26: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-08-28 09:43:26
113 wersja z dnia 2012-09-04 12:24:58: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-09-04 12:24:58
114 wersja z dnia 2012-09-04 12:37:42: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-09-04 12:37:42
115 wersja z dnia 2012-09-07 10:41:26: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-09-07 10:41:26
116 wersja z dnia 2012-09-17 10:36:36: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-09-17 10:36:36
117 wersja z dnia 2012-10-15 09:00:30: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-10-15 09:00:30
118 wersja z dnia 2012-10-15 09:10:33: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-10-15 09:10:33
119 wersja z dnia 2012-10-19 09:29:09: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-10-19 09:29:09
120 wersja z dnia 2012-12-21 10:50:26: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-12-21 10:50:26
121 wersja z dnia 2012-12-21 11:01:53: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-12-21 11:01:53
122 wersja z dnia 2013-02-05 12:59:54: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-02-05 12:59:54
123 wersja z dnia 2013-02-05 13:12:14: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-02-05 13:12:14
124 wersja z dnia 2013-02-13 13:42:41: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-02-13 13:42:41
125 wersja z dnia 2013-02-13 13:53:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-02-13 13:53:08
126 wersja z dnia 2013-04-09 12:51:34: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-04-09 12:51:34
127 wersja z dnia 2013-05-07 08:19:54: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-05-07 08:19:54
128 wersja z dnia 2013-05-07 08:29:15: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-05-07 08:29:15
129 wersja z dnia 2013-05-22 13:32:59: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Aleksandra Puczniewska 2013-05-22 13:32:59
130 wersja z dnia 2013-06-04 14:26:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Aleksandra Puczniewska 2013-06-04 14:26:48
131 wersja z dnia 2013-06-24 09:42:51: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-06-24 09:42:51
132 wersja z dnia 2013-06-26 10:09:04: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-06-26 10:09:04
133 wersja z dnia 2013-07-04 09:55:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-07-04 09:55:40
134 wersja z dnia 2013-08-01 09:34:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-08-01 09:34:08
135 wersja z dnia 2013-09-02 08:29:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-09-02 08:29:08
136 wersja z dnia 2013-09-02 08:34:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-09-02 08:34:52
137 wersja z dnia 2013-09-02 08:37:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-09-02 08:37:45
138 wersja z dnia 2013-09-02 08:49:37: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-09-02 08:49:37
139 wersja z dnia 2013-10-16 13:09:44: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-10-16 13:09:44
140 wersja z dnia 2013-10-16 13:21:10: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-10-16 13:21:10
141 wersja z dnia 2013-11-04 08:29:10: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-11-04 08:29:10
142 wersja z dnia 2013-11-04 08:49:51: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-11-04 08:49:51
143 wersja z dnia 2013-11-27 11:08:27: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-11-27 11:08:27
144 wersja z dnia 2013-11-27 11:26:11: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-11-27 11:26:11
145 wersja z dnia 2013-12-16 13:12:38: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-12-16 13:12:38
146 wersja z dnia 2013-12-17 14:35:32: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-12-17 14:35:32
147 wersja z dnia 2014-01-21 14:45:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-01-21 14:45:48
148 wersja z dnia 2014-02-07 09:27:46: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-07 09:27:46
149 wersja z dnia 2014-02-07 09:43:07: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-07 09:43:07
150 wersja z dnia 2014-02-07 10:23:57: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-07 10:23:57
151 wersja z dnia 2014-02-11 09:38:40: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-11 09:38:40
152 wersja z dnia 2014-03-03 10:19:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-03 10:19:52
153 wersja z dnia 2014-03-03 10:29:06: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-03 10:29:06
154 wersja z dnia 2014-03-10 08:05:33: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-10 08:05:33
155 wersja z dnia 2014-03-11 10:12:54: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-11 10:12:54
156 wersja z dnia 2014-03-11 10:20:36: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-11 10:20:36
157 wersja z dnia 2014-03-11 10:46:00: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-11 10:46:00
158 wersja z dnia 2014-03-11 11:38:28: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-11 11:38:28
159 wersja z dnia 2014-03-12 10:17:59: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-12 10:17:59
160 wersja z dnia 2014-03-24 11:57:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-24 11:57:19
161 wersja z dnia 2014-03-24 12:33:44: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-24 12:33:44
162 wersja z dnia 2014-03-24 13:09:32: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-24 13:09:32
163 wersja z dnia 2014-04-04 09:53:06: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-04 09:53:06
164 wersja z dnia 2014-04-10 12:02:53: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-10 12:02:53
165 wersja z dnia 2014-04-11 12:16:37: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-11 12:16:37
166 wersja z dnia 2014-04-16 11:08:28: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-16 11:08:28
167 wersja z dnia 2014-04-16 11:19:22: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-16 11:19:22
168 wersja z dnia 2014-04-17 12:07:39: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-17 12:07:39
169 wersja z dnia 2014-04-17 13:46:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-17 13:46:45
170 wersja z dnia 2014-04-17 13:51:44: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-17 13:51:44
171 wersja z dnia 2014-04-17 13:56:46: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-04-17 13:56:46
172 wersja z dnia 2014-05-06 13:30:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-05-06 13:30:52
173 wersja z dnia 2014-06-03 11:21:37: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-03 11:21:37
174 wersja z dnia 2014-06-13 08:06:24: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-13 08:06:24
175 wersja z dnia 2014-06-13 08:11:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-13 08:11:45
176 wersja z dnia 2014-06-13 11:36:44: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-13 11:36:44
177 wersja z dnia 2014-06-13 11:45:58: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-13 11:45:58
178 wersja z dnia 2014-06-16 10:44:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-16 10:44:45
179 wersja z dnia 2014-06-25 10:40:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-25 10:40:45
180 wersja z dnia 2014-06-25 10:48:59: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-25 10:48:59
181 wersja z dnia 2014-06-25 10:52:04: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-25 10:52:04
182 wersja z dnia 2014-06-26 10:30:15: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-26 10:30:15
183 wersja z dnia 2014-07-01 09:39:12: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-01 09:39:12
184 wersja z dnia 2014-07-02 09:54:54: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-02 09:54:54
185 wersja z dnia 2014-07-16 10:26:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-16 10:26:48
186 wersja z dnia 2014-07-21 07:56:21: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-21 07:56:21
187 wersja z dnia 2014-07-21 08:02:48: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-21 08:02:48
188 wersja z dnia 2014-07-29 09:10:31: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-29 09:10:31
189 wersja z dnia 2014-07-29 09:19:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-29 09:19:19
190 wersja z dnia 2014-07-29 09:26:34: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-07-29 09:26:34
191 wersja z dnia 2014-08-01 07:53:33: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-08-01 07:53:33
192 wersja z dnia 2014-08-05 13:39:26: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-08-05 13:39:26
193 wersja z dnia 2014-09-05 12:04:10: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-09-05 12:04:10
194 wersja z dnia 2014-09-05 12:17:38: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-09-05 12:17:38
195 wersja z dnia 2014-09-15 09:55:03: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-09-15 09:55:03
196 wersja z dnia 2014-10-09 10:55:30: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-10-09 10:55:30
197 wersja z dnia 2014-12-02 12:14:19: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-12-02 12:14:19
198 wersja z dnia 2014-12-10 10:33:54: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-12-10 10:33:54
199 wersja z dnia 2014-12-10 14:35:02: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-12-10 14:35:02
200 wersja z dnia 2014-12-15 15:12:08: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Jakub Majewski 2014-12-15 15:12:08
201 wersja z dnia 2015-01-08 09:46:20: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Andrzej Smoliński 2015-01-08 09:46:20
202 wersja z dnia 2015-01-15 09:06:29: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-01-15 09:06:29
203 wersja z dnia 2015-01-15 09:18:03: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-01-15 09:18:03
204 wersja z dnia 2015-02-03 10:19:52: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-02-03 10:19:52
205 wersja z dnia 2015-02-03 10:49:22: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-02-03 10:49:22
206 wersja z dnia 2015-02-03 12:52:05: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-02-03 12:52:05
207 wersja z dnia 2015-02-19 13:34:38: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-02-19 13:34:38
208 wersja z dnia 2015-03-11 09:54:47: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-03-11 09:54:47
209 wersja z dnia 2015-04-08 09:32:07: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-04-08 09:32:07
210 wersja z dnia 2015-05-04 11:20:58: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-05-04 11:20:58
211 wersja z dnia 2015-05-19 08:01:21: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-05-19 08:01:21
212 wersja z dnia 2015-05-21 09:09:01: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-05-21 09:09:01
213 wersja z dnia 2015-05-29 09:43:34: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-05-29 09:43:34
214 wersja z dnia 2015-06-29 15:46:51: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-06-29 15:46:51
215 wersja z dnia 2015-06-30 08:27:37: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-06-30 08:27:37
216 wersja z dnia 2015-10-15 09:06:50: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-10-15 09:06:50
217 wersja z dnia 2015-10-15 09:17:21: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-10-15 09:17:21
218 wersja z dnia 2015-11-10 09:50:15: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-10 09:50:15
219 wersja z dnia 2015-11-16 13:27:43: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-16 13:27:43
220 wersja z dnia 2015-11-16 14:27:42: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-16 14:27:42
221 wersja z dnia 2015-11-16 14:56:06: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-16 14:56:06
222 wersja z dnia 2015-11-16 14:58:38: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-16 14:58:38
223 wersja z dnia 2015-11-17 12:04:14: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-17 12:04:14
224 wersja z dnia 2015-12-08 09:43:51: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-12-08 09:43:51
225 wersja z dnia 2015-12-10 08:59:41: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-12-10 08:59:41
226 wersja z dnia 2016-01-13 10:00:17: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-01-13 10:00:17
227 wersja z dnia 2016-01-14 10:24:17: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-01-14 10:24:17
228 wersja z dnia 2016-01-25 08:38:29: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-01-25 08:38:29
229 wersja z dnia 2016-01-26 09:30:28: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-01-26 09:30:28
230 wersja z dnia 2016-01-26 11:09:47: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-01-26 11:09:47
231 wersja z dnia 2016-02-01 08:54:07: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-02-01 08:54:07
232 wersja z dnia 2016-02-01 10:34:16: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-02-01 10:34:16
233 wersja z dnia 2016-02-09 11:45:45: Komórki Organizacyjne Ministerstwa Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2016-02-09 11:45:45

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare