Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 Art. 6, ust. 1

DIOŚlp-021-16/6328/03 łk Warszawa, dn. 30 stycznia 2004 r.

  Pan 
Wiesław Ulatowski 
Kierownik Wydziału Gospodarki  
Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski 
ul. Kniaziewicza 30  
77-100 Bytów 

  
   
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30. października 2003 r. (znak: GPO 7638-III/13/02/03) uprzejmie informuję:  

Nie podzielam Pana poglądu, iż sprawy związane ze składowaniem obornika bezpośrednio na gruncie pozostają w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Działanie takie stanowi co prawda naruszenie postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132, poz. 877), jednak składowany obornik nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), do którego może mieć zastosowanie wskazany przez Pana art. 66 ust. 1 tej ustawy. 

W świetle art. 6 ust. 1 oraz art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), z uwagi na generalnie lokalna uciążliwość pryzm obornika gromadzonych w gospodarstwach indywidualnych (uciążliwość zapachowa, kwestie estetyki otoczenia) odnośne działania w przypadkach problematycznych może podejmować gmina. Przy podejmowaniu interwencji w tym zakresie gmina wykorzystać może uprawnienia kontrolne wynikające z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Trzeba jednak uwzględnić, iż obowiązujące prawodawstwo nie zawiera obecnie regulacji, z których wynikałby bezpośredni zakaz składowania obornika na gruncie. W szczególności nie znajdują do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), co wynika z art. 2 ust. 2 pkt 6 tej ustawy ani ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.). Ewentualne środki zaradcze mogą być więc podejmowane tylko jeżeli gromadzenie obornika może powodować naruszenie innych obowiązujących regulacji z zakresu ochrony środowiska.  
Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone gromadzenie na terenie gospodarstwa znaczniejszych ilości obornika (m.in. prowadzona jest produkcja wielkotowarowa) lub zostaną ujawnione inne poważne zagrożenia dla środowiska związane z gromadzeniem obornika bezpośrednio na gruncie (np. okoliczności wskazują realne zagrożenie zanieczyszczenia wód), gmina może wystąpić o podjecie odnośnych działań przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 379 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska). 

W przypadku podejmowania przez gminę określonych działań w związku z interwencjami sąsiedzkimi i ustalenia, iż w danym przypadku składowanie obornika stanowi jedynie uciążliwość sąsiedzką proponuję zwrócenie uwagi skarżącym, iż niezależnie od działań podejmowanych ewentualnie przez organy administracji, co do określenia uciążliwości związanych ze składowaniem obornika, właściciel sąsiedniej nieruchomości może występować na drodze cywilnoprawnej przeciwko podmiotowi oddziaływującemu na nieruchomość z roszczeniami o zaniechanie określonych działań o ile wykaże, że powodują one zakłócanie korzystania z jego nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospdoarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (art. 222 § 2 w związku z art. 144 Kodeksu cywilnego). Zagadnienia te nie pozostają jednak w kompetencjach administracji publicznej. 

W przyszłości dla rozwiązania sygnalizowanego przez Pana problemu istotne znaczenie będą odgrywać regulacje ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89 poz. 991). W świetle tej ustawy obornik stanowi nawóz naturalny (art. 2 pkt 3). Nawozy takie będą mogą być przechowywane jedynie w pomieszczeniach inwentarskich lub na uszczelnionych płytach z zapewnieniem zbierania odcieków (art. 17 ust. 2). Naruszenie tego wymagania będzie stanowiło wykroczenie zagrożoną kara grzywny (art. 34 ust. 2 pkt 7). Regulacje w tym zakresie zaczną obowiązywać jednak od 2008 r. (art. 30 pkt 2). 
  
  ZASTĘPCA DYREKTORA 
Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska 
   
Irena Mazur

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-27

Data udostępnienia informacji: 2004-01-30

Ilość wyświetleń dokumentu: 23,017

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-27 11:44:08: Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-27 11:44:08

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare