Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

 Art. 122, ust. 4

PElp-021-05/759/03 łk Warszawa, dnia 31.03.2003

  Pan  
mgr inż. Hubert Bieranowski  
Dyrektor ds. Nadzoru Majątkowego  
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  
ul. Bytomska 7,  
70-603 SzczecinW odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28. stycznia 2003 r. (znak: MOB-0240/2-18/03/53) uprzejmie informuje:  

Odpowiedź na pytanie 1 

W świetle art. 138 ust. 1 i art. 139 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) odpowiedzialność za eksploatację instalacji lub urządzeń zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska na terenach portów może być przeniesiona na inny podmiot niż ich właściciel w drodze umowy, jedynie w przypadku gdy eksploatacja tych instalacji lub urządzeń nie jest związana bezpośrednio z eksploatacją portu. Ponieważ ustawa nie zawiera legalnej definicji pojęcia "eksploatacja portu", powinno być ono rozumiane zgodnie ze znaczeniem potocznym. Wydaje się, iż w przypadku portów morskich pojęcie to z reguły będzie obejmowało instalacje i urządzenia określane jako infrastruktura portowa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 z póżn. zm.). Jeżeli natomiast eksploatacja instalacji lub urządzenia jest związana z eksploatacją portu, bezwzględną odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w związku z taką eksploatacją, ponosi zarządzający portem. Wynika to jednoznacznie z wyłączenia zasad określonych w art. 138 ust. 1 w stosunku do eksploatacji portów oraz określenia jednostki odpowiedzialnej w tym zakresie w art. 139 ustawy. 
W przypadkach, gdy odpowiedzialność za właściwą eksploatację instalacji i urządzeń może być przeniesiona, ustawa nie wprowadza ograniczeń co do sposobu kształtowania stosunków zobowiązaniowych przez strony (patrz pojęcie tytułu prawnego - art. 3 pkt. 41 ustawy). W pewnych przypadkach jedynie ustawa wprowadza obowiązek zachowania szczególnej formy czynności prawnej (patrz art. 138 ust. 2). 

Odpowiedź na pytanie 2 

lit. a Tak, ale tylko w zakresie określonym w odpowiedzi na pytanie 1. 
lit. b Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1. opisane wyżej ograniczenia dotyczące możliwości przenoszenia odpowiedzialności na inne podmioty niż zarządzające portem morskim w trybie art. 138 ustawy - Prawo ochrony środowiska w związku z art. 139 tej ustawy dotyczą zasadniczo wyłącznie infrastruktury portowej. 
lit. c W przypadku, gdy skutkiem aktu prawnego ma być przeniesienie własności, przepisy dotyczące ochrony środowiska nie wprowadzają żadnych szczególnych wymagań co do formy czynności prawnej. Regulacje art. 138 ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczą sytuacji przeniesienia odpowiedzialności na podmiot inny niż właściciel.  
Zastosowanie w tym przypadku znajdą przepisy ogólne prawa cywilnego w zakresie przeniesienia własności.  

Odpowiedź na pytanie 3 

Podmiotem, w stosunku do którego wydawane są pozwolenia emisyjne, powinien być podmiot odpowiedzialny za właściwą eksploatację instalacji, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiedzi na pytanie 1. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 284 ustawy - Prawo ochrony środowiska jest podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W przypadku portów morskich zagadnienia te zostały omówione szczegółowo w odpowiedzi na pytanie 1. Dodatkowo szczególne zasady określania podmiotu odpowiedzialnego za korzystanie ze środowiska objętego pozwoleniem oraz za składowanie odpadów określa art. 279 ustawy. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1, jeżeli eksploatacja instalacji i urządzeń położonych na terenie portu nie jest związana z eksploatacja tego portu zasady odpowiedzialności za spełnienie wymagań ochrony środowiska w związku z tą eksploatacją normuje art. 138 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nie znajduje do nich zastosowania art. 139 ustawy w zakresie odpowiedzialności zarządzającego portem. 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zakres odpowiedzialności zarządzającego portem oraz innych podmiotów został wyczerpująco opisany w odpowiedzi na pytanie 1. Wskazane zasady znajdą zastosowanie także do oczyszczalni i spalarni odpadów. 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zgodnie z zasadami wskazanymi w odpowiedzi na pytanie 1, jeżeli oczyszczalnia ścieków położona na terenie portu jest związana bezpośrednio z jego funkcjonowaniem, podmiotem zobligowanym do uzyskania pozwolenia jest zarządzający portem. Wynika to z zasad określonych w art. 139 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w powiązaniu z art. 184 ustawy i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). 

Odpowiedź na pytanie 8 

Opisane w odpowiedzi na pytanie 1 zasady odpowiedzialności podmiotów za spełnianie wymagań ochrony środowiska na terenach portów dotyczą także obowiązków związanych z zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym (m.in. obowiązki dokonania odpowiednich zgłoszeń i uzgodnień w zakresie wymaganym tytułem IV działem II rozdziałem 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). 

  
Wskazane wyżej zasady ponoszenia odpowiedzialności przez zarządzającego portem za spełnianie wymagań ochrony środowiska przy eksploatacji instalacji i urządzeń na terenie portu, związanych z jego funkcjonowaniem, mogą znaleźć odzwierciedlenie w umowach cywilnoprawnych zawieranych przez zarządzającego portem z poszczególnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terenie portu. Umowy te, kształtujące stosunki pomiędzy ich stronami, nie mają wpływu na zakres odpowiedzialności administracyjnej zarządzającego portem (art. 139 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Mogą jednak stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej (in contracto) poszczególnych podmiotów względem zarządcy portu, w przypadku konieczności poniesienia przez niego odpowiedzialności administracyjnej za niespełnienie określonych wymagań w ramach eksploatacji poszczególnych instalacji lub urządzeń. 
  

  ZASTĘPCA DYREKTORA 
Departamentu Polityki Ekologicznej 
  
Stanisław Kamiński

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2003-03-31

Ilość wyświetleń dokumentu: 6,679

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 15:13:31: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 15:13:31

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352775 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare