Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz.U.03.7.78)

 Art. 9, ust. 2

DP 024-368/04/MD Warszawa, 22.10.2004 r.

  Zastępca Burmistrza Nysy 
ul. Kolejowa 15 
48-300 Nysa

   

Odpowiadając na pismo z dnia 24 września 2004 r. znak ROŚ.ŚR.7050/2/2004 Ministerstwo Środowiska uprzejmie informuje, że zajmuje następujące stanowisko: 
W obecnym stanie prawnym (obowiązującym od 7 lutego 2003 r.), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 7, poz. 78), na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, które jest wydawane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.). Wyjątek stanowią gminne jednostki organizacyjne prowadzące taką działalność na obszarze własnej gminy, które nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych. Niezależnie od zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych wymagane są na podstawie ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydawane przez starostów lub wojewodów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).  
Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw stanowi, że zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane, i zastępują zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wymagane na podstawie przepisów o odpadach. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania wydane przed 7 lutego 2003 r. (data wejścia w życie nowelizacji) na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zastępują natomiast zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych - przepisy ustawy nowelizującej nie zawierają przepisu przejściowego, który by na to pozwalał.  

  Dyrektor  
Departamentu Prawnego 
Anna Różanek

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2004-10-22

Ilość wyświetleń dokumentu: 9,529

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 13:16:04: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz.U.03.7.78) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 13:16:04

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare